Dzis jest Środa, 19.01.2022 Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
 
Strona główna - aktualności

REGIONALNY FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH

Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie dotacji. Do programu pomocowego Unii Europejskiej. Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare 2002 SSG). Regionalny program Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Przedsiębiorczość w Polsce

Rozmiar: 813 bajtów

FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH
2002/000-580-06.05

1. Oznaczenie referencyjne

EUROPEAID/119851/M/G/PL

2. Program: oznaczenia referencyjne i źródła finansowania

Fundusz Dotacji Inwestycyjnych - linie budżetowe:

PL02.06.05.04.01 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. dolnośląskie
PL02.06.05.04.02 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. kujawsko-pomorskie
PL02.06.05.04.03 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. lubelskie
PL02.06.05.04.04 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. lubuskie
PL02.06.05.04.05 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. łódzkie
PL02.06.05.04.06 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. małopolskie
PL02.06.05.04.08 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. opolskie
PL02.06.05.04.09 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. podkarpackie
PL02.06.05.04.10 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. podlaskie
PL02.06.05.04.11 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. pomorskie
PL02.06.05.04.13 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. świętokrzyskie
PL02.06.05.04.14 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. warmińsko-mazurskie
PL02.06.05.04.16 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw - woj. zachodniopomorskie

W ramach Linii budżetowej programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza (Phare 2002 SSG) oraz polskie środki publiczne.

3. Rodzaj działań, obszar geograficzny i czas trwania projektu

(a) Celem programu Phare 2002 SSG jest stworzenie warunków dla osiągnięcia większej spójności społecznej i gospodarczej Polski, na terenie 13 województw objętych pomocą Funduszu Dotacji Inwestycyjnych, poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych ukierunkowany jest na pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku poprzez współfinansowanie projektów inwestycyjnych.

(b) Obszar geograficzny: Polska - 13 województw, na terenie których wnioskujące małe i średnie przedsiębiorstwa będą realizować projekty inwestycyjne dofinansowane ze środków funduszu.

(c) Maksymalny czas trwania projektu: do 30 Listopada 2005 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę przejść do pkt. 12 zaproszenia

4. Budżet Programu

Całkowity budżet Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla wszystkich 13 województw wynosi 18 680 000 EUR, w tym:

z środków Unii Europejskiej - 14 010 000 Euro

z polskich środków publicznych - 4 670 000 Euro

Budżet programu w rozbiciu na 13 województw:

Linia budżetowa

Województwo

Całkowity budżet FDI
(w mln EUR)

w tym

środki Unii Europejskiej
(w mln EUR)

polskie środki publiczne
(w mln EUR)

PL02.06.05.04.01 Dolnośląskie 0,60 0,45 0,15
PL02.06.05.04.02 Kujawsko-Pomorskie 0,64 0,48 0,16
PL02.06.05.04.03 Lubelskie 2,87 2,15 0,72
PL02.06.05.04.04 Lubuskie 1,64 1,23 0,41
PL02.06.05.04.05 Łódzkie 0,80 0,60 0,20
PL02.06.05.04.06 Małopolskie 3,43 2,57 0,86
PL02.06.05.04.08 Opolskie 1,15 0,86 0,29
PL02.06.05.04.09 Podkarpackie 2,37 1,78 0,59
PL02.06.05.04.10 Podlaskie 0,81 0,61 0,20
PL02.06.05.04.11 Pomorskie 0,85 0,64 0,21
PL02.06.05.04.13 Świętokrzyskie 0,87 0,65 0,22
PL02.06.05.04.14 Warmińsko-Mazurskie 1,65 1,24 0,41
PL02.06.05.04.16 Zachodniopomorskie 1,00 0,75 0,25

Łącznie

18,68

14,01

4,67


Zakończenie okresu wysyłania wniosków o wypłatę dotacji wraz z raportem końcowym: 31 sierpnia 2005 r.

Termin zakończenia rozliczeń realizacji działania: 30 listopada 2005 r.

5. Maksymalna i minimalna kwota dotacji

(a) Minimalna kwota dotacji: 2.000 EURO

(b) Maksymalna kwota dotacji: 50.000 EURO

(c) Maksymalne dofinansowanie kosztów projektu z budżetu Programu:

 1. 40% kwalifikowanych kosztów określonych w punkcie 2.1.4, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Wrocław, Kraków, Gdańsk, Gdynia, Sopot
 2. 50% kwalifikowanych kosztów określonych w punkcie 2.1.4, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie innym niż wyżej wymienione

Maksymalna liczba dotacji, które mogą być przyznane

9 340 we wszystkich województwach objętych programem.

Maksymalna liczba dotacji w rozbiciu na poszczególne województwa:

Województwo
Maksymalna liczba dotacji
Dolnośląskie 300
Kujawsko-Pomorskie 320
Lubelskie 1435
Lubuskie 820
Łódzkie 400
Małopolskie 1715
Opolskie 575
Podkarpackie 1185
Podlaskie 405
Pomorskie 425
Świętokrzyskie 435
Warmińsko-Mazurskie 825
Zachodniopomorskie 500
Razem 9340

6. Harmonogram składania wniosków

Ostateczny termin realizacji działań współfinansowanych z funduszu 30 czerwca 2005
Ostateczny termin przygotowywania i przesłanie raportu końcowego i wniosku o wypłatę dotacji do Regionalnych Instytucji Finansujących przez Beneficjentów (wypłata może zostać zrealizowana w okresie nie dłuższym niż 60 dni) 31 lipca 2005
Koniec okresu wypłat środków do Beneficjentów 30 września 2005

KRYTERIA KWALIFIKACYJNE

7. Kryteria kwalifikacyjne: kto może być wnioskodawcą

Wnioskodawcą może być mały lub średni przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, mający siedzibę na terenie Polski. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne określa dokument „Wytyczne dla wnioskodawców”, pkt. 2.1.1.

HARMONOGRAM

8. Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny wniosków

Termin powiadomienia o wynikach oceny: nie później niż po 49 dniach kalendarzowych od wyznaczonego terminu przyjmowania wniosków.

KRYTERIA OCENY

9. Kryteria oceny

Kryteria oceny wniosków są określone w dokumencie „Wytyczne dla wnioskodawców”. Złożone wnioski będą oceniane przez Komisję Oceniającą na podstawie kryteriów kwalifikacyjnych i jakościowych.

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

10. Format składanego wniosku i wymagane informacje

Wnioski muszą być złożone w standardowym formacie załączonym do Wytycznych dla wnioskodawców, o których mowa w pkt 12 poniżej. Każdy wniosek wraz z załącznikami musi być dostarczony w dwóch egzemplarzach (jeden podpisany oryginał i jedna potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia) oraz w wersji elektronicznej.

11. Termin składania wniosków

Posiedzenie pierwszej Komisji Oceniającej zostanie zwołane nie wcześniej niż na 60 dni po dacie publikacji niniejszego zaproszenia.

Wnioski mogą być składane w siedzibie Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu nie później niż w następujących terminach w 2004 roku: do 30 sierpnia, do 8 listopada, oraz w 2005 roku: do 10 stycznia, i do 28 lutego każdorazowo do godziny 15:00. Wnioski, które wpłyną do Jednostki Kontraktującej po ostatnim terminie nie będą rozpatrywane. Listę Regionalnych Instytucji Finansujących stanowi Załącznik B do Wytycznych dla wnioskodawców.

12. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji znajdują się w Wytycznych dla wnioskodawców oraz na stronach internetowych. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji powinny być kierowane pocztą elektroniczną lub telefaksem: do siedziby Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla lokalizacji projektu:

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących

Najczęściej zadawane pytania wraz z odpowiedziami będą publikowane na stroanch internetowych PARP nie później niż 11 dni przed wyznaczonym terminem składania wniosków.

Pliki do pobrania:

Wytyczne dla Wnioskodawców
wraz z załącznikami:
rtf ( 1 132,1 kb ) pdf ( 192,8 kb )
 • Wzór wniosku o udzielenie dotacji
 • rtf ( 1 107,9 kb ) pdf ( 141,2 kb )
 • Lista sprawdzającą dotycząca sprawdzenia zgodności administracyjnej i spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych
 • rtf ( 863,7 kb ) pdf ( 125,5 kb )
 • Lista Regionalnych Instytucji Finansujących
 • rtf ( 881,2 kb ) pdf ( 121,1 kb )
 • Wzór umowy dotacji
  wraz z załącznikami:
 • rtf ( 899,7 kb ) pdf ( 115,2 kb )
  Warunki ogólne rtf ( 901,6 kb ) pdf ( 237,3 kb )
  Wzór tabeli Wydatki kwalifikowane rtf ( 27,3 kb ) pdf ( 99,5 kb )
  Wzór wniosku o wypłatę dotacji rtf ( 48,0 kb ) pdf ( 162,9 kb )
  Wzór raportów finansowego i technicznego rtf ( 906,9 kb ) pdf ( 176,0 kb )
  Wzór formularza deklaracji wekslowej rtf ( 9,7 kb ) pdf ( 136,8 kb )
  Wzór formularza Identyfikacji Finansowej rtf ( 535,7 kb ) pdf ( 163,8 kb )
  Lista krajów uznanych za kwalifikujące się rtf ( 7,6 kb ) pdf ( 93,7 kb )
  Lista sprawdzająca do umowy kredytowej rtf ( 29,7 kb ) pdf ( 102,7 kb )
 • Wzór studium wykonalności projektu
 • rtf ( 474,0 kb ) pdf ( 242,2 kb )

  Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

  pliki rtf ( 593,8 kb )
  pliki pdf ( 1 979,6 kb )

  PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PROGRAMU

  Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać pod adresem e-mail: fdi_regionalny@parp.gov.pl


  Stronę odwiedziło 5779 osób.