Dzis jest Środa, 19.01.2022 Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
 
Strona główna - aktualności
KRAKOWSKA KONGREGACJA KUPIECKA
ODDZIAŁ TERENOWY W PRZEMYŚLU
37-7-00 Przemyśl, ul. Franciszkańska 3, tel/fax: (016) 675 02 04, kom. 504 116 523
www.kongregacjaprzemyska.com   email: zbikur@o2.pl
Regon: 350663442; NIP: 676-10-07-154
Nr konta bankowego: 2510501546localhost2 6502 3164ING BSKProtokół
ze spotkania Zastępcy Prezydenta Miasta Ryszarda Lewandowskiego
z przedstawicielami Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Oddział Terenowy
w Przemyślu oraz Przemyskiego Stowarzyszenia Kupieckiego
w sprawie zmiany lokalizacji "Zielonego Rynku"
z dnia 10 kwietnia 2006r. godz. 13.00Obecni jak załączona lista obecności.

Spotkanie rozpoczął Zastępca Prezydenta Miasta Ryszard Lewandowski, przywitał wszystkich przybyłych, po czym przystąpiono do omówienia tematu spotkania tj. rozważania możliwości przeniesienia lokalizacji targowiska "Zielony Rynek" na teren przejęty od PKP przy ul. Czarnieckiego w Przemyślu, co powoduje duży niepokój wśród osób prowadzących w tym miejscu handel.

Informacja o rzekomej zmianie lokalizacji "Zielonego Rynku", o nie wykluczaniu takiej możliwości przez władze miasta Przemyśla powzięta została od jednego z Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu. Zdaniem przedstawicieli środowisk gospodarczych takie rozwiązanie spowoduje utratę miejsc pracy, powiększenie kręgu bezrobotnych, dalsze zubożenie społeczeństwa.

Zastępca Prezydenta Miasta Ryszard Lewandowski
Jako osoba nadzorująca resort zajmujący się m.in. sprawami dotyczącymi "Zielonego Rynku" stwierdził, iż ewentualna zmiana lokalizacji jest to zdarzenie przyszłe i niepewne. Jest to odległa wizja, możliwa do realizacji jedynie po uzyskaniu terenu (ok. 2 h) od PKP położonego przy ul. Czarnieckiego.
Wyrażając subiektywne zdanie na temat przeniesienia targowiska zauważył, iż ta lokalizacja jest lepsza, i w taki właśnie sposób przedstawił to na spotkaniu z radami osiedlowymi. Zaznaczył również, iż zmiana lokalizacji targowiska przewidywana jest po ewentualnym wybudowaniu "galerii handlowej" zapewniającej godne warunki pracy dla kupców z "Zielonego Rynku".

Głosy przedstawicieli Przemyskiego Stowarzyszenia Kupieckiego oraz Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Oddział Terenowy w Przemyślu.
Stwierdzili, iż podpisy złożone pod pismem, w którym wyrażony jest protest handlowców w sprawie przeniesienia "Zielonego Rynku" świadczą o niepokoju kupców. Według kupców aktualna lokalizacja targowiska jest idealna.

Zastępca Prezydenta Miasta Ryszard Lewandowski
Dodał, iż ok. 3 lata temu Przemyskie Stowarzyszenie Kupieckie przedłożyło koncepcję wybudowania hali targowej w miejscu gdzie obecnie znajduje się "Zielony Rynek". Zwrócił się z pytaniem, czy lokalizacja na ul. Czarnieckiego nie byłaby lepsza. Należy zwrócić uwagę na większą powierzchnie tj. 2 h, przy obecnej 86 arów. Istnieje możliwość doprowadzenia węzła komunikacyjnego (MZK, PKS). Ponadto, po ewentualnej zmianie lokalizacji targowiska, obecne na ul. Sportowej przestałoby istnieć, co wyklucza konkurencję. Dodatkowo różnica odległości ewentualnej nowej lokalizacji targowiska od obecnej nie jest duża.

Zaznaczył jednak, że są to tylko luźne rozmowy. Władną w kwestii zmiany lokalizacji "Zielonego Rynku" jest Rada Miejska w Przemyślu. Prezydent jako organ wykonawczy jedynie przedkłada projekt uchwały.
Obecnie jednak nie rozważa się przeniesienia targowiska ani z ul. Sportowej ani z ul. Wilsona.
Dodał, iż została podjęta ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, brak jest natomiast do niej rozporządzeń wykonawczych.
Według posiadanej wiedzy nie zostaną one wydane do końca bieżącego roku. Po wejściu w życie przedmiotowych rozporządzeń osoby reprezentujące środowiska kupieckie będą mogły być partnerem na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego i mieć znaczny wpływ na tworzenie nowego centrum handlowego.
Doskonałym rozwiązaniem byłoby gdyby miasto sfinansowało we własnym zakresie wybudowanie takiej hali targowej, lecz wydaje się to być w obecnej sytuacji gospodarczej miasta nie realne.

Głosy przedstawicieli Przemyskiego Stowarzyszenia Kupieckiego oraz Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Oddział Terenowy w Przemyślu.
Wyrazili żądanie otrzymania od władz miasta Przemyśla stanowiska na piśmie, podtrzymującego wcześniejsze zapewnienia tj. nie przewidywania innej lokalizacji na "Zielony Rynek". Jest to ważne przy pozyskiwaniu potencjalnych inwestorów. Ryzyko inwestycji na ul. Czarnieckiego jest znacznie większe.
Przy ul. Sportowej jest zarówno węzeł PKP, PKS, Zakład Energetyczny, Bank, Przychodnia, co stwarza możliwość załatwienia wielu spraw w jednym miejscu.

Zastępca Prezydenta Miasta Ryszard Lewandowski
Zauważył, iż osoby handlujące na targowisku pochodzą w znacznej części z terenu powiatu, uzasadnionym więc działaniem byłoby wystąpienie do Starosty Powiatu Przemyskiego z propozycją partycypowania w kosztach budowy "galerii handlowej". Zapewnił, iż jeśli pojawi się pomysł zmiany lokalizacji targowiska z realną szansą na jego realizację, będą uprzednio prowadzone konsultacje zarówno z mieszkańcami miasta, jak i środowiskami kupieckimi.

Głosy przedstawicieli Przemyskiego Stowarzyszenia Kupieckiego oraz Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Oddział Terenowy w Przemyślu.
Wyrazili obawę, iż zostaną zaskoczeni decyzją, a konsultacje będą jedynie formalnością.

Zastępca Prezydenta Miasta Ryszard Lewandowski
Zapewnił, iż gdy będzie to tylko od niego zależało wówczas przy realizacji inwestycji tj. budowie "galerii handlowej" przy ul. Czarnieckiego nie będzie uczestniczył inwestor zastępczy. Będą to natomiast prywatne osoby prowadzące handel, które wyrażą wolę partycypowania w kosztach budowy hali. Nie będzie poszukiwany inwestor strategiczny, chyba że byłaby nim spółka, gdzie Prezydent jest w 100% jej właścicielem.

Głosy przedstawicieli Przemyskiego Stowarzyszenia Kupieckiego oraz Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Oddział Terenowy w Przemyślu.
Wyrazili stanowisko, iż władze miasta przy realizacji inwestycji powinny działać na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zastępca Prezydenta Miasta Ryszard Lewandowski
Zauważył, iż finanse na lata 2007 - 2013 dopiero zaczynają wpływać do budżetu i tego typu inwestycje będą miały z pewnością preferencje. Ponadto, można się ubiegać o dofinansowanie ze środków pomocowych UE.

Głosy przedstawicieli Przemyskiego Stowarzyszenia Kupieckiego oraz Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Oddział Terenowy w Przemyślu.
Koncepcja przedstawiona przez Przemyskie Stowarzyszenie Kupieckie zakładała, że miasto partycypuje w kosztach przy uwzględnieniu nieruchomości. Miasto wchodzi aportem. Pozostałe środki są to środki własne oraz pozyskane od strategicznego inwestora. Planowało się wybudowanie również parkingu. Całkowity koszt inwestycji szacuje się na 8, 9 min. Zaznaczył, iż są potencjalne osoby zainteresowane tą inwestycją.

Zastępca Prezydenta Miasta Ryszard Lewandowski
Przypomniał, iż nie jest obowiązkiem Prezydenta przeprowadzanie konsultacji, należy zaś to do zakresu przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Miejskiej, a ostateczna decyzja należy do organu uchwałodawczego - Rady Miejskiej w Przemyślu.

Głosy przedstawicieli Przemyskiego Stowarzyszenia Kupieckiego oraz Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Oddział Terenowy w Przemyślu. Przypomnieli, iż kiedyś był praktykowany zwyczaj zapraszania na spotkania przedstawicieli środowisk kupieckich, jeśli projekt uchwały dotyczył spraw zw. z "Zielonym Rynkiem".

Zastępca Prezydenta Miasta Ryszard Lewandowski
Wyjaśnił, iż w interesie zainteresowanych jest samodzielne dowiadywanie się jakie prace prowadzone są w Urzędzie Miejskim, czy dotyczą spraw związanych z "Zielonym Rynkiem".

Głosy przedstawicieli Przemyskiego Stowarzyszenia Kupieckiego oraz Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Oddział Terenowy w Przemyślu.
Zwrócili się z pytaniem, czy inwestorzy zewnętrzni są obecnie zainteresowani prowadzeniem inwestycji w granicach miasta Przemyśla np. wybudowaniem dużego centrum handlowego bądź sklepu wielkopowierzchniowego.

Zastępca Prezydenta Miasta Ryszard Lewandowski
Wyjaśnił, iż w granicach administracyjnych miasta znajdują się też prywatne tereny, na które władze miasta nie mają bezpośredniego wpływu. Obecnie obowiązuje uchwała Rady Miejskiej, która mówi o możliwości powstawania na terenie miasta Przemyśla sklepów wielkopowierzchniowych o powierzchni nie przekraczającej 2000 m2
Władze miasta nie mogą dać gwarancji, iż firmy dysponujące dużym terenem, a znajdujące się w trudnym położeniu jak np. Fanina, Sanwil, czy Beef - San nie sprzedadzą tych obszarów zewnętrznym inwestorom.


Wnioski końcowe:


Przedstawiciele Przemyskiego Stowarzyszenia Kupieckiego oraz Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Oddział Terenowy w Przemyślu wnoszą o:
  • stanowisko władz miasta Przemyśla w formie pisemnej będące odpowiedzią na wystąpienie z dnia 07.04.2006r.
  • ułatwienie organizacji spotkań oraz rozmów telefonicznych z władzami miasta w sprawach dotyczących "Zielonego Rynku".


STANOWISKO WŁADZ MIASTA PRZEMYŚLA


W najbliższym czasie nie przewiduje się przeniesienia czy likwidacji "Zielonego Rynku" usytuowanego przy ul. Sportowej w Przemyślu.
  1. Po przejęciu placu przy ul. Czarnieckiego i znalezieniu środków na budowę Centrum Handlowego ewentualna przyszła lokalizacja Centrum Handlowego będzie poddana konsultacjom społecznym.
  2. Nie ma żadnych utrudnień ze strony władz miasta Przemyśla w organizacji spotkań z udziałem przedstawicieli organizacji zrzeszających handlowców, czego przykładem jest dzisiejsze spotkanie.Na tym spotkanie zakończono
Protokołowała i protokół sporządziła
Anna Zielińska
Kancelaria Prezydenta Miasta


Stronę odwiedziło 5702 osób.