Dzis jest Wtorek, 25.01.2022 Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
 
Strona główna - aktualności

Krakowska Kongregacja Kupiecka
Oddział Terenowy
w Przemyślu

informacja nt. Posiedzenia Rady Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej - 15.04.2004 r.

Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia rady KKK.
3. Przyjęcie bilansu za 2003 r. -W. Jopek, J. Kulig.
4. Zatwierdzenie preliminarza KKK na 2004 rok - rocznych planów pracy - W. Jopek, J. Kulig.
5. Podjęcie uchwały o Ordynacji Wyborczej.
6. Zatwierdzenie powstania Sekcji Kupców Sukiennic w ramach Br. Przemysłowej (§3 , ust. 4 Statutu KKK) M. Rusiłko
7. Podjęcie uchwały zatwierdzającej regulamin OT w Przemyślu - Z. Kurzywilk
8. Akcja pomocy dla repatriantów z Ukrainy - K. Fliśnik, W. Bąkowski.
9. Walne Zgromadzenie (Termin: 29.05.2004 r., I termin 15.30, II termin 15.45) - sprawy organizacyjne - W.Wojtowicz.
10. Wystąpienie przedstawicieli Oddziałów.
11. Wystąpienie przedstawiciela Koleżeńskiego Sądu Kupieckiego
12. Informacja o Oddziałach kandydujących. - K. Fliśnik.
13. Sprawy bieżące. - sprawa przystąpienia OT Myślenice do Myślenickiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. Z o.o. - projekt uchwały.
14. Wolne wnioski.

Wojciech Wojtowicz
P r e z e s
Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

K R A K O W S K A K O N G R E G A C J A K U P I E C K A
założona za panowania Władysława Jagiełły - Króla Polskiego
R.P.1410

Szanowni Państwo. Od dłuższego już czasu tworzone przez obecne władze warunki sprawiły, że drobne polskie formy nie otrzymały nawet nikłej szansy na efektywne uczestnictwo w grze rynkowej.
Niedostatki i zmienność polityki fiskalnej, nikła ochrona dóbr i praw nabytych, rujnująca polityka kredytowa oraz brak prawa broniącego przed nieuczciwą konkurencją potrafią zablokować każdą inwencję.
I tu właśnie niemała jest rola środowiska kupieckiego, które w naszym mieście swoją liczebnością zajmuje pierwszą pozycję.
Pojedynczo niestety niełatwo jest zmierzyć się z nowym obliczem polskiej rzeczywistości, ale w zorganizowanej formie zawsze jest się dla wszystkich partnerem nie do pominięcia.
Krakowska Kongregacja Kupiecka zaprasza wszystkich, którzy chcą mieć realny wpływ na poprawę sytuacji w polskiej gospodarce.
Rada Kongregacji może wieloletniemu członkowi, który przeszedł na emeryturę lub rentę przyznać honorowy tytuł Seniora.
Rada Kongregacji może również przyznać tytuł Członka Wspierającego osobie fizycznej lub prawnej.
Członkowie Honorowi i Seniorzy nie płacą składek.

III. Prawa i obowiązki członków.
§ 9
Każdy członek Kongregacji ma w szczególności: - czynne prawo wyborcze po 6 miesiącach przynależności licząc od daty złożenia deklaracji, - po roku przynależności bierne prawo wyborcze - prawo uczestniczyć w spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez Kongregację - prawo korzystania z usług świadczonych przez Kongregację - prawo zgłaszania wniosków i postulatów do odpowiednich władz Kongregacji.
§ 10
Obowiązkiem członka Kongregacji jest: - regularne opłacenie składek członkowskich - stosowanie się do postanowień Statutu i uchwal odpowiednich władz Kongregacji - uczestniczenie w zebraniach organizacyjnych - popieranie i realizacja zadań programowych Kongregacji - dbanie o dobrą opinię i zasady etyki zawodowej członka Kongregacji, - branie czynnego udziału w pracach Kongregacji. Obowiązująca aktualnie składka członkowska wynosi 30,00 zł/m-c.

XIV. Postanowienia końcowe.
§ 37
Kongregacja i jej członkowie używają znaku /godła/ z rysunkiem żaglowca, a Kongregacja ma prawo używać pieczęci okrągłej z tym godłem i napisem Krakowska Kongregacja Kupiecka. Kongregacja może posiadać sztandary.
§ 38
1. Kongregacja odpowiada za swoje zobowiązania tylko własnym majątkiem.
2. Członkowie Kongregacji nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Kongregacji.
3. Uchwale w sprawie likwidacji podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania. 4. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Kongregacji, Walne Zgromadzenie powołuje likwidatora i ustala, na jakie cele powinien być przeznaczony majątek Kongregacji.

Godło

Godłem Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej jest unoszona przez fale niewielka KOGA z napiętymi od wiatru żaglami, jako symbol wielkości kupiectwa krakowskiego. Powiązane było ono siecią rozległych interesów z dalekim światem. W Krakowie rozcinano flandryjskie sukna, rozkładano na kramach różnoraką drobnicę zwaną potocznie "norymberszczyzną", gromadzono kierowane z zachodnich portów południowe owoce. Ze wschodu przywożono jedwabie, dywany, broń, pachnące korzenie. Na wadze w pobliżu Ratusza wożono wielicką sól, olkuski ołów, węgierską miedź, która przejmowana w tranzycie przez Kraków, płynęła morzem w imponujących ilościach do Flandrii. Była ona głównym celem interesów podwawelskich kupców. W ich handlu obok wosku i skory znajdowało się także drzewo e tym cis karpacki. Transporty do Krakowa uzupełniały sukno angielskie, wina reńskie, wyroby rzemieślnicze i wreszcie ryby morskie, wśród których królował śledź. Epizodycznie kupcy krakowscy dobijali też francuskich i hiszpańskich portów, prowadząc handel, bez żadnych pośredników. Fakty te tłumaczą skąd pod Wawelem ten powiem dalekich mórz i oceanów, zakodowany w godle Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Strzegąc dobrej sławy kupiectwa krakowskiego godło umieszczane w oknach wystawowych zakładów handlowych i lokali gastronomicznych, zwraca uwagę klienta , że odwiedzając je spotyka się zawsze z uprzejmością, rzetelnością i uczciwością kupiecką.

Święto Kupca

Najstarsze wzmianki o obchodach "Święta Kupca" pochodzą z wieku XVIII. Kanon obchodów przyjął się dopiero w okresie międzywojennym. Trzy elementy przez wieki były takie same: poranna msza św., uroczysta procesja ze sztandarami do magistratu oraz śniadanie, którym podejmowano gości w sali kupieckiej. W okresie wojny oraz PRL-u tradycja zamarła a Kongregację Kupiecką zlikwidowano. Tradycja odrodziła się z reaktywowaniem Kongregacji. W 1994 roku wprowadzono obyczaj pasowania subiektów na kupców oryginalnym łokciem - starą miarą kupiecką. Pochód kupców zatrzymuje się dzisiaj pod Wieżą Ratuszową, gdzie odczytywane jest orędzie kupieckie. Kupcy na swoje święto wybrali dzień 8 grudnia w którym przypada Święto Najświętszej Marii Panny Niepokalanego poczęcia - patronki kupców krakowskich.


K R A K O W S K A K O N G R E G A C J A K U P I E C K A

założona za panowania Władysława Jagiełły - Króla Polskiego
R.P.1410

SIEDZIBA WŁASNA - 31-131 KRAKÓW, UL. GARBARSKA 14
tel./fax (0-12) 430-04-81, 421-24-42
www.kongregacja-kupiecka.com.pl e-mail: kuljer@kongregacja-kupiecka.com.pl

BRANŻE:
- gastronomia
- place targowe
- przemysłowa
- spożywczo-rolna
- usługi

ODDZIALY TERENOWE:
Brzesko 32-800, ul. Mickiewicza 38
Myślenice 32-400, ul. Ogrodowa 1b
Limanowa 34-600, ul. Jana Pawła II 2
Proszowice 32-100, Rynek 18
Liszki-Czernichów 32-060, Kaszów 347
Kalwaria Zebrzydowska 34-139, ul. Mickiewicza
Przemyśl, ul. Lwowska 32c/44
Tarnów 33-100, ul. Słoneczna 32
Mikołów 43-190, ul. Konstantego Prusa 1
Bochnia 32-700, ul. Legionów Polskich 5/9

Kraków - 2004 r.

Krakowska Kongregacja Kupiecka (KKK) to najstarsza w Polsce organizacja samorządu zawodowego, założona w 1410 r. jeszcze przed bitwą pod Grunwaldem. Do naczelnych celów Kongregacji należy w szczególności:
- reprezentowanie interesów członków władz i instytucji państwowych, samorządowych i społecznych,
- utrwalanie więzi środowiskowej, tradycji i obyczajów handlowych oraz podstaw zgodnych z zasadami etyki godności kupieckiej, a także prowadzenie przez członków pracy społeczno-wychowawczej , oświatowej i kulturalnej,
- podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi prywatnej działalności gospodarczej oraz poprawianiu warunków tej działalności,
- inspirowanie powołanych do tego organów w kierunku podejmowania inicjatyw ustawodawczych w zakresie działalności kupieckiej,
- popularyzacja działalności gospodarczej członków Kongregacji,
- prowadzenie doradztwa w sprawach organizacyjnych, prawnych i podatkowych oraz w dziedzinie rachunkowości podatkowej dla członków Kongregacji,
- reaktywowanie kupieckiego i innych branżowych szkolnictw zawodowych.
- Przez setki lat swojej działalności Kongregacja zawsze wywierała i nadal wywiera znaczny wpływ na życie miasta, regionu, kraju.

Aktualnie jesteśmy pełnoprawnym członkiem Fundacji "TERAZ POLSKA" i stale uczestniczymy w jej pracach
ˇ posiadamy patent krajowy na organizację Wielkiej Kolekcji Kulinarnej i Wielkiego Konkursu Kupieckiego "Hermes", pokazujących i propagujących dorobek gastronomii, krakowskiego handlu i usług,
ˇ jesteśmy głównym organizatorem Targów Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych na płycie Rynku Głównego w Krakowie i w Tarnowie (Oddział KKK Tarnów),
ˇ zasiadamy w Wojewódzkiej Komisji Ochrony Pracy, ˇ jako akcjonariusz

Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Staramy się wpływać na politykę społeczną i gospodarczą miasta
ˇ współpracujemy w sposób ciągły z Urzędem Wojewódzkim i Marszałkowskim w Krakowie,
ˇ Jesteśmy członkiem Małopolskiego Klubu Eropejskiego (MKE) składającego się z przedstawicieli 12 największych organizacji gospodarczych regionu,
ˇ powołani zostajemy przez Wojewodę do Małopolskiej Rady Integracji Europejskiej,
ˇ wybór naszych przedstawicieli do władz ogólnopolskiej

Kongregacji Przemysłowo-Handlowej mieszczącej się w Warszawie, pozwala nam na szeroki wgląd w sprawy istotne dla środowiska kupieckiego
ˇ mamy zaszczyt, jako środowisko kupieckie, być patronem Szkoły Podstawowej nr 117, która nosi imię Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej,
ˇ posiadamy robocze kontakty z większością samorządów zawodowych i gospodarczych w Polsce oraz w niektórych krajach Europy,
ˇ zawieramy porozumienie o ścisłej współpracy z Naczelną Radą Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie, realizując tym samym potrzebę naszego udziału w krajowym ruchu środowisk zawodowych,
ˇ współpracujemy z Lwowską Kongregacją Kupiecką,
ˇ zawieramy porozumienie o współpracy z największą włoską organizacją kupiecką "Confcommercio" z Florencji i skutecznie realizujemy przyjęte postanowienia.

Wspólnie przygotowujemy przyjęcie Kongregacji do europejskiej organizacji średnich miast kupieckich mieszczącej się w Brukseli
ˇ podpisujemy pierwsze w Krakowie porozumienie o ścisłej współpracy pomiędzy KKK, Małopolską Izbą Rzemieślniczą i Małopolskim Stowarzyszeniem Kupców i Przedsiębiorców,
ˇ w ramach działań przeciwko dominacji super i hipermarketów wprowadzamy projekt techniczny dostępny dla polskich, zorganizowanych środowisk kupieckich, zainteresowanych taką formą działalności,
ˇ zawiązujemy przy KKK Radę Programową, której zadaniem jest identyfikowanie zagrożeń oraz formułowanie nowych rozwiązań i przedstawianie ich czynnikom uchwało i ustawodawczych w Radzie Miasta I Sejmie RP,
ˇ jesteśmy członkiem i uczestniczymy w pracach "Zespołu Programowego" Porozumienia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Krakowie.
ˇ Poprzez stałą łączność z wywodzącym się z Małopolski korpusem poselskim i senatorskim wprowadzamy w obieg prac Sejmu RP inicjatywy obywatelskie i zawodowe, zabiegając o poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej
ˇ Doprowadzamy - z korzyścią dla handlu i usług w całym kraju - do złagodzenia zmiany interpretacji restrykcyjnych przepisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie warunków sanitarnych przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi,
ˇ w ramach kojarzenia partnerów współpracujemy z centrum EURO-INFO oraz sami tworzymy dogodne warunki dla rozwijania działalności gospodarczej,
ˇ upełnomocnieni przedstawiciele Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, jako ławnicy zasiadają w Sądzie Okręgowym w Krakowie i współuczestniczą w rozstrzyganiu spraw cywilno-karnych,
ˇ w sposób rzeczowy i ciągły współpracujemy z - Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Handlowej w Krakowie zasiadając w Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim oraz w zespole rzeczoznawców do spraw jakości produktów i usług,
ˇ Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną,
ˇ Państwową Inspekcją Pracy,
ˇ Izbą Skarbową w Krakowie,
ˇ Strażą Miejską w zakresie bezpieczeństwa osób prowadzących działalność gospodarczą,
ˇ dla wszystkich członków Kongregacji prowadzimy na bardzo wysokim poziomie bezpłatne porady prawne i podatkowe,
ˇ organizujemy kursy i szkolenia zawodowe

Działająca przy Kongregacji Państwowa Komisja Egzaminacyjna prowadzi egzaminy na tytuł wykwalifikowanego sprzedawcy i tytuł mistrza w tym zawodzie
ˇ dla członków Kongregacji prowadzimy bezprocentową Kasę Wzajemnej Pomocy oraz fundusz socjalny, z którego udzielane są zasiłki losowe,
ˇ na podstawie wzajemnego porozumienia z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. ustalamy i negocjujemy wyspecjalizowane pakiety ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw zrzeszonych w KKK,
ˇ przedstawiciele Kongregacji biorą udział w pracach Rady Miasta Krakowa oraz w jej komisjach problemowych,
ˇ doprowadzamy do podjęcia przez władze miasta pierwszej uchwały o wspieraniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
ˇ przy udziale Władz Miasta Urzędu Marszałkowskiego pracujemy nad utworzeniem funduszu poręczeń kredytowych,
ˇ jesteśmy współtwórcą Zespołu Zadaniowego d.s. Wspierania i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw powołanego Zarządzeniem nr 36/2001 Prezydenta Miasta Krakowa.

W ostatnim czasie zdołaliśmy wprowadzić w życie m.in.
ˇ korzystne zmiany uchwały w sprawie opłat za parkowanie samochodów,
ˇ bardzo znaczną obniżkę opłat za zajęcie tzw. Pasa drogowego w przejściach podziemnych,
ˇ powstrzymanie galopujących opłat za dzierżawę i miejsc pod ogródki kawiarniane,
ˇ nowe i korzystne regulaminy placów targowych,
ˇ korzystny limit koncesji alkoholowych w gastronomii,
ˇ zamrożeniem czynszów w lokalach użytkowych

Wznawiamy sprawy związane z:
ˇ nowym regulaminem korzystania z płyty Rynku Głównego, ˇ kolejnym powiększeniem limitu punktów detalicznej sprzedaży alkoholu,
ˇ pierwokupnem przez dotychczasowych użytkowników lokali użytkowych będących własnością gminy,
ˇ kontynuowaniem powstrzymywania ekspansji super i hipermarketów, rujnujących polski handel,
ˇ powstrzymaniem planowanych, a niekorzystnych zmian w ruchu drogowym, zmierzających do jeszcze większego sparaliżowania miasta,
ˇ dopominając się równych praw i warunków prowadzenia działalności gospodarczej występujemy na zewnątrz we wszystkich kwestiach z tym związanych, doprowadzając do zlagodznia wielu restrykcyjnych okoliczności,
ˇ działania we własnych sprawach nie przysłoniły nam potrzeb niesienia pomocy innym

- corocznie organizujemy w klasztorze oo. Franciszkanów wigilię dla setek ludzi potrzebujących pomocy,

- w okresie Świąt Wielkanocnych przygotowujemy świąteczne poczęstunki i prezenty na krakowskim Rynku Głównym,

- podczas pamiętnych powodzi, przetaczających się przez Polskę, spieszyliśmy ze spontaniczną pomocą. W kilkunastu miejscowościach zniszczonych żywiołem byliśmy obecni czynnie i materialnie.

- W tradycyjnej hierarchii uznawanych przez Kongregację wartości nigdy nie brakuje pamięci o tych członkach, którzy zaprzestali działalności i przeszli w stan spoczynku.

- Dbając także o historyczne tradycje, tworzymy w siedzibie naszej organizacji Izbę Historii Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Staramy się gromadzić w niej pamiątki umożliwiające odwołanie się do symboliki najstarszych dziejów kupieckich. Na tej niwie współpracujemy trwale z Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.

- W celu integracji środowiska zawodowego organizowane są cykliczne, bardzo popularne spotkania w Oddziałach Terenowych KKK
- Brzesko - zawody kręglarskie (wrzesień)
- Limanowa - rekreacje konne, zawody strzeleckie, góralska watra (sierpień-wrzesień)
- Myślenice - zawody mini-golfowe (wrzesień)
- zawody pływackie (sierpień) - Proszowice - zawody strzeleckie (czerwiec)
- Tarnów - Zawody hippiczne (maj).

- Wydajemy gazetę "Kupiec Polski" (druk od 1907 roku). Pismem naszym docieramy do wszystkich ważnych urzędów w Krakowie, województwie i w kraju oraz do organizacji samorządu zawodowego w całej Polsce.

PUNKT INFORMACJI GOSPODARCZO-TURYSTYCZNEJ

Punkt Informacji Gospodarczo-Turystycznej został utworzony 21.10.2002 r. z inicjatywy Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej i Urzędu Miasta Krakowa, z myślą o osobach poszukujących informacji na temat różnorodnych aspektów podejmowania oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Głównym celem funkcjonowania Punktu jest gromadzenie, udostępnianie i udzielanie zainteresowanym stronom informacji związanych z procedurą legalizacji działalności gospodarczej oraz programami i narzędziami wspierania lokalnej przedsiębiorczości. Klient korzystający z materiałów informacyjnych Punktu to przede wszystkim przedsiębiorca poszukujący informacji dotyczących możliwości wspierania MSP, oraz osoby planujące rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Każdy poszukujący może znaleźć informacje związane z: ? możliwościami inwestycji na terenie miasta Krakowa ? potencjalnymi kooperantami i partnerami handlowymi ? instytucjami przydatnymi przedsiębiorcom ? zagadnieniami związanymi z Unią Europejską, a przede wszystkim ze zmianami w sektorze MSP po przystąpieniu Polski do UE (Punkt posiada największą w Krakowie bazę materiałów źródłowych i opracowań z zakresu tematyki Unii Europejskiej) ? informacjami dotyczącymi dziedziny turystyki.

Punkt Informacji Gospodarczo-Turystycznej mieści się w budynku Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej przy ul. Garbarskiej 14 Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 Tel. (12) 431-88-20, 431-88-22 e-mail: centruminformacji@o2.pl

Wyciąg ze
STATUTU KRAKOWSKIEJ KONGREGACJI KUPIECKIEJ SPOŁECZNEGO,
KROLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA
ZAŁOŻONEJ ZA PANOWANIA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY - KRÓLA POLSKIEGO.

Krakowska Kongregacja Kupiecka założona 25 lutego 1410 roku przez Jerzego Morsztyna, kupca i rajcę krakowskiego (co zostało zapisane Consularia Cracoviensia - rok 1410, tom I, str. 361), zatwierdzona przywilejami królów Zygmunta I w roku 1521 i w roku 1524, Zygmunta III w roku 1594, Augusta II w roku 1722, Augusta III w 1736, Stanisława Augusta w roku 1776 i 1788, urządzona na nowo przez Senat rządzący wolnego, niepodległego miasta Krakowa z okręgiem, ustawą statutową z dnia 16-go stycznia 1821, 13-go sierpnia 1833 i 14-go listopada 1842 - zmuszona w czasie niewoli austriackiej zmienić swój ustrój na podstawie ustawy austr. z 15-go listopada 1867 - przekształcona dalszymi zmianami statutu (w roku 1896, 1905, 1910, 1923, 1934)4 Wszystkie historyczne już dziś, ówczesne akty prawne wraz z potwierdzonymi w nich normami własnych praw zwyczajowych - w harmonii z dzisiejszymi - stały się podwaliną dla konstrukcji statutu z roku 1989 i obecnej jego formy.n1.

I. Postanowienia ogólne.

§1
1. Krakowska Kongregacja Kupiecka zwana dalej Kongregacją jest społeczną, apolityczną organizacją samorządu zawodowego przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.
2. Krakowska Kongregacja Kupiecka jest Zrzeszeniem Handlu i Usług - spadkobiercą tradycji przedwojennej Krakowskiej Organizacji Kupieckiej.
3. Kongregacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców (Dz.U. z 8 czerwca 1989 r. Nr 35, poz. 194 i Dz.U. Nr 121, poz. 770 z 1997 r.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2
1. Siedzibą Kongregacji jest Królewskie Stołeczne Miasto Kraków.
2. Kongregacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Czas trwania Kongregacji jest nieograniczony.

§ 3
1. Kongregację tworzą Związki Branżowe członków prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:
- handlu artykułami spożywczo-rolnymi
- handlu artykułami przemysłowymi
- gastronomii
- usługi innej działalności
- handlu na placach targowych.
2. Kongregacja może posiadać w innych miastach autonomiczne związki kupieckie zwane Oddziałami.
3. Branże i Oddziały tworzą podstawową instancję Kongregacji.
4. W obrębie Związków Branżowych i Oddziałów mogą być tworzone sekcje /podstawowe grupy działania Kongregacji/. Zadania, cele i struktura sekcji zostaną uregulowane przez Kasę Kongregacji.

§ 5
1. Członkami Kongregacji mogą być podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wymienionym w § 3 ust. 1.
2. Organizacje podmiotów określonych w pkt. 1 mogą być Członkiem Zbiorowym Kongregacji.
3. Członek Zbiorowy w porozumieniu z Prezydium Rady Kongregacji płaci wielokrotność podstawowej składki podając listę reprezentantów, których ilość jest równa wielokrotności składki.

§ 6
1. Warunkiem przyjęcia do Kongregacji jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisania przez przystępującego do Kongregacji. Deklaracja powinna zawierać między innymi imię kandydata, nazwisko, miejsce zamieszkania, rodzaj prowadzonej działalności, nazwę przedmiotu gospodarczego lub organizacji i jego siedzibę. Członka będącego osobą prawną reprezentuje upełnomocniony przedstawiciel. Osobę fizyczną reprezentuje ta osoba. W przypadku spółek osób fizycznych reprezentuje jeden ze wspólników. Członka Zbiorowego reprezentują osoby z listy przekazanej do Kongregacji.
2. O przyjęciu w poczet członków Kongregacji decydują władze wykonawcze instancji podstawowej tzn. Zarządy Branż i Oddziałów.
3. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch upoważnionych członków władz z podaniem daty uchwały o przyjęciu.
4. Uchwała o przyjęciu w poczet członków, o której mowa w ust. 3 powinna być podjęta w ciągu 30 dni od chwili złożenia deklaracji.
5. W razie odmowy władze stopnia podstawowego mają obowiązek powiadomić pisemnie osobę zainteresowaną w terminie 14 dni od chwili podjęcia uchwały. W zawiadomieniu należy podać uzasadnienie odmowy oraz pouczenie o prawie i trybie wniesienia odwołania.
6. Od uchwały negatywnej przysługuje kandydatowi prawo odwołania się do rady Kongregacji.
7. Nie podjęcie uchwały w terminach, o których mowa w ust. 4 i 5 powoduje automatyczne przyjęcie w poczet członków.
8. Datą przyjęcia jest data złożenia deklaracji.

§ 7
Biuro Kongregacji prowadzi rejestr deklaracji i uchwal z zachowaniem numeracji ciągłej.

§ 8
1. Walne Zgromadzenie w drodze uchwały na wniosek Rady Kongregacji może nadać godność Honorowego Członka Kongregacji. Honorowym członkiem Kongregacji może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Kongregacji. 2. walne Zgromadzenie może w drodze uchwały nadać członkowi godność Honorowego Prezesa Kongregacji.

Stronę odwiedziło 619 osób.