Dzis jest Wtorek, 25.01.2022 Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
 
Strona główna - aktualności

Hipermarkety łamią prawo...

W dniu 15 marca 2005 roku w Warszawie w sali kominkowej NOT przy ul. Czackiego 3/5 o godz. 10.30 odbyła się konferencja prasowa na temat działalności zagranicznych sieci handlowych w Polsce.

W konferencji prasowej, oprócz licznie zgromadzonych mediów, uczestniczyli przedstawiciele Izb Przemysłowo-Handlowych. Przybyli przedstawiciele Izb Gospodarczych z wielu miast, w których doszło do rażącego naruszenia prawa podczas procesu inwestycyjnego, dotyczącego powstawania obiektu wielkopowierzchniowego., między innymi z Wołomina, Sochaczewa, Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Ełku, Augustowa, Łomży, Otwocka i z Tarnobrzegu. Na konferencję przybył Dyrektor Delegatury w Warszawie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Jarosław Król.

Zgromadzeni zaprezentowali przypadki nagminnego łamania prawa, dotyczącego planowania i zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uchwalania i zmian:

  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • interpretacji definicji powierzchni sprzedażowej.

We wszystkich wymienionych miastach doszło do jaskrawego naruszenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W wielu przypadkach zarówno inwestorzy, jak i organa nadzoru budowlanego oraz samorządowego (w tym urzędy wojewódzkie) dopuściły się nadinterpretacji definicji powierzchni sprzedażowej, uznając ją w wielu przypadkach, jako powierzchnię tylko i wyłącznie półek i regałów. Wszystko po to, by uprościć procedurę powstawania obiektów wielkopowierzchniowych o powierzchni przekraczającej 2000m2 na terenie gmin. Tym samym złamano ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku. Zgodnie z tą ustawą, &10 ust2, w studium określa się: pkt. 8, „obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 2000m2 oraz obszary przestrzeni publicznej”.

Przedstawiciele przedsiębiorców z Łomży poruszyli sprawę uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego w ich mieście na okoliczność budowy 12.000m2 obiektu handlowego. Kongregacja Przemysłowo-Handlowa zwróciła uwagę na jakość wykonania prognozy skutków powstawania takiego obiektu w mieście Łomży, wykonaną przez Instytut Eurotest. Przedstawione przez instytut opracowanie obarczone jest zdaniem dr Rakowskiego, prezesa Kongregacji, karygodnymi błędami. Instytut w swoim opracowania nie zauważył nie tylko budowanych ale i działających na terenie Łomży obiektów wielkopowierzchniowych. Obiekt Stokrotka Sieci Eldorado, wielkości 4000m2 można jedynie nie zauważyć, jeżeli wykonuje się prognozę wirtualną, nie będąc w Łomży, o co trudno posądzić biorąc pod uwagę przeprowadzone przez Instytut badania ankietowe. Zatem dlaczego w opracowaniu autorzy nie uwzględnili działającej już Stokrotki i budującego się Kauflanda, pytania takie rodzą się częstokroć w umysłach myślącej części mieszkańców miasta Łomży.

Poza tym, przedstawione w opracowaniu dane statystyczne, na temat liczby sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce na tle krajów Europy, są nieaktualne. Zdaniem autorów opracowania, są to dane Eurostatu, niestety bez podania okresu z jakiego one pochodzą. Natomiast prawda jest oczywista, informacje te były prezentowane w tygodniku Wprost w grudniu 2001 roku, jako dane statystyczne z 2000 roku. Tak więc kolejne założenia do przeprowadzenia prognozy skutków powstawania obiektu 12.000 -ego w Łomży jest błędne. Przyjęta do opracowania liczba działających hipermarketów w połowie 2004 roku, wynosiła dużo więcej aniżeli 950, wynosiła ponad 2600 takich obiektów. Zatem można domniemać o celowym wprowadzeniu radnych miasta Łomży w błąd, sugerując potrzebę takich inwestycji.

Czy w świetle przedstawionych uchybień (a w opracowaniu prognozy jest ich więcej), można uznać to opracowanie za wiarygodne, czy też opracowanie wirtualne?

I kolejne pytanie, czy środków finansowych wydanych na takie opracowanie, nie można było przeznaczyć na inny cel?

Z kolei (jak mówią przedsiębiorcy z Łomży) większość błędów tego opracowania wychwycili niektórzy radni (ci co czytali to opracowanie zdawali sobie sprawę z jego ułomności, tym bardziej, iż dla miasta Łomży w 2001 roku taką prognozę wykonał IRWiK). Było to tym bardziej proste, iż trudno w Łomży nie zauważyć działającej Stokrotki czy też budującego się Kauflanda. Niestety ich zastrzeżenia zostały odrzucone. Pośpiech przy uchwalaniu planu zagospodarowania przestrzennego jest co najmniej zastanawiający.

Przedstawiciele przedsiębiorców z Wołomina, przestawili ocenę procesu inwestycyjnego na ich terenie, dopatrując się szeregu naruszeń prawa. Dla potwierdzenia zarzutów przedstawili niezależną ocenę biegłych sądowych, powołanych do dokonania oceny poprawności procesu inwestycyjnego Kauflanda w Wołominie. Ocena wypadła bardzo negatywnie wobec wszystkich uczestników podejmujących decyzje w tym zakresie a zatem wobec inwestora, Starosty, Wydziału Architektury i organów nadzoru budowlanego.

Podobne przypadki naruszeń prawa były prezentowane z innych miast, w tym z Sochaczewa, gdzie błędna interpretacja definicji powierzchni sprzedażowej, doprowadziła do uruchomienia obiektu handlowego o powierzchni sprzedażowej niezgodnej z pozwoleniem na budowę.

Kongregacja Przemysłowo-Handlowa zwróci się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego i prokuratury, o zbadanie wszystkich przedstawionych naruszeń prawa, o ich ocenę i dokonanie analizy, wszystkich inwestycji tej sieci handlowej w Polsce. Przedstawione przez uczestników konferencji zarzuty wobec procesu inwestycyjnego w gminach , budzą niepokój a brak reakcji na przedstawioną patologię ze strony odpowiednich służb i organów administracji państwowej, daje zezwolenie na trwanie i pogłębianie się tego procederu.

W kolejnym punkcie konferencji prezes Kongregacji przekazał przedstawicielowi UOKiK pismo przedsiębiorców Szczecińskich, w zakresie łamania prawa ochrony konkurencji ze strony emitenta bonów towarowych firmę Bonus SA. Wraz z pismem, prezes Kongregacji przekazał kopię wyemitowanych bonów towarowych z reklamą firm Carrefour, Champion, Globi. Istnieje uzasadnione podejrzenie o umowie zawartej pomiędzy emitentem a ww. siecią handlową na w/w reklamę, w wyniku której ograniczono rynek dla innych uczestników a to ma znamiona czynu nieuczciwej konkurencji.

Omówiono również brak zainteresowania a tym samym szybkiej reakcji ze strony Urzędu, na krótkoterminowe promocje, organizowane przez sieci handlowe, które to działają nieuczciwie wobec innych uczestników rynku, jak również wobec konsumentów.

Kongregacja Przemysłowo-Handlowa zaprezentowała materiały z drugiej części Kongresu Gospodarki Polskiej, zwracając szczególną uwagę na negatywny wpływ zagranicznych sieci handlowych na budżet naszego kraju.

Na zakończenie prezes Kongregacji przekazał informację na temat mającego się odbyć się w dniu 23 kwietnia 2005r Nadzwyczajnego Zgromadzenia Izby, na którym oprócz rozdania corocznych nagród Kongregacji -Syzyfów Roku 2005- zostanie zaprezentowany program działania Kongregacji na najbliższe miesiące, w szczególności dotyczący roli Kongregacji w wyborach do Sejmu RP.

Prezes
Kongregacji Przemysłowo-Handlowej
dr inż. Jan RakowskiStronę odwiedziło 663 osób.