Dzis jest Wtorek, 25.01.2022 Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
 
Strona główna - aktualności

Obywatelski projekt ustawy.

Przedstawiamy Państwu obywatelski projekt ustawy o obiektach wielkopowierzchniowych. Bardzo prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących jego treści. Pod projektem będziemy zbierać podpisy poparcia wśród kupców i producentów. Prosimy o komentowanie projektu ustawy bezpośrednio pod jej tekstem dostępnym po kliknięciu na odnośnik: czytaj więcej. Rozdział I.
Postanowienie ogólne

Art. 1
Ustawa o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, zwana dalej ustawą określa:

 1. zasady i tryb wydawania zezwoleń na utworzenie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na terenie gminy,
 2. warunki sprzedaży, oddania w wieczyste użytkowanie lub dzierżawę nieruchomości będącej własnością gminy, na której ma być utworzony wielkopowierzchniowy obiekt handlowy.

Art. 2.
 1. Wielkopowierzchniowym obiektem handlowym zwany dalej "sklepem wielkopowierzchniowym" jest sklep w którym prowadzona jest działalność handlowa detaliczna i hurtowo-detaliczna o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 400m2
 2. Powierzchnia sprzedażowa jest to część lokalu sklepowego przeznaczona na ekspozycję towarów oraz sprzedaż, tzn. część lokalu sklepowego przeznaczona do eksponowania towarów i obsługi nabywców, mierzona w m2
 3. Sklepami wielkopowierzchniowymi w rozumieniu niniejszej ustawy są następujące obiekty handlowe:
  1. Hipermarkety - sklepy o powierzchni sprzedażowej powyżej 2500m2, prowadzące sprzedaż głównie w systemie samoobsługowym, oferujące szeroki asortyment artykułów żywnościowych i nieżywnościowych częstego zakupu, zwykle z parkingiem samochodowym,
  2. Supermarkety - sklepy o powierzchni sprzedażowej od 400 m2 do 2499 m2, prowadzące sprzedaż głównie w systemie samoobsługowym, oferujące szeroki asortyment artykułów żywnościowych oraz artykuły nieżywnościowe częstego użytku,
  3. Domy towarowe - wielodziałowe sklepy o powierzchni sal sprzedaży 2000m2 i więcej, prowadzące sprzedaż szerokiego i uniwersalnego asortymentu towarów nieżywnościowych, a często także towarów żywnościowych; mogą również prowadzić pomocniczą działalność gastronomiczną i usługową,
  4. Domy handlowe - wielodziałowe ( przynajmniej dwa działy branżowe) sklepy o powierzchni sal sprzedażowych od 600m2 do 1999m2, prowadzące sprzedaż towarów o podobnym asortymencie jak w domach towarowych,
  5. Domy handlowe specjalistyczne - sklep wielodziałowe o powierzchni sprzedażowej powyżej 600m2, prowadzące sprzedaż szerokiego asortymentu artykułów określonej branży bądź artykułów przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb określonej grupy nabywców,
  6. Sklep dyskontowy- sklep o powierzchni sprzedaży powyżej 300m2 do 1000m2, oferujący artykuły żywnościowe i chemiczno-kosmetyczne w ograniczonym zakresie oferty, nieprzekraczającej 1000 produktów najczęściej kupowanych przez konsumentów, przy jednocześnie zastosowaniu niskiego poziomu obsługi konsumenta, bardzo oszczędnej ekspozycji towarów, z akcentem na maksymalne wykorzystanie powierzchni sprzedażowej, zastosowania sprzedaży samoobsługowej i zarazem stosowania niższych cen od przeciętnych na rynku.
  7. Centrum handlowe- zgrupowanie punktów handlowych, stanowiące całość pod względem budowlano-architektonicznym i organizacyjnym- administracyjnym. W strukturze centrum handlowego występują różne pod względem wielkości powierzchni sprzedażowej i branży sklepy, a także punkty usługowe.

Art.3.
Przez utworzenie sklepu wielkopowierzchniowego w rozumieniu tej ustawy dotyczy budowę takiego sklepu, rozbudowę istniejącego obiektu, a także adaptacja i łączenie istniejących budowli, jeżeli w wyniku tej adaptacji, rozbudowy, łączenia kilku obiektów powstanie sklep wielkopowierzchniowy.

Art.4.
Samorząd terytorialny, a w jego imieniu Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta prowadzi rejestr sklepów, w tym wielkopowierzchniowych, utworzonych na terenie gminy, miasta. Rejestr sklepów jest jawny i dostępny w budynku Urzędu Gminy, Miasta.

Art.5.
Przepisy ustawy nie naruszają innych przepisów dotyczących szczegółowych uregulowań, między innymi przepisów ustawy dotyczącej zagospodarowania przestrzennego oraz w ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.


Rozdział II.

Art.6
 1. Utworzenie sklepu wielkopowierzchniowego o powierzchni sprzedażowej 600m2 wymaga uzyskania zezwolenia Wójta, Burmistrza, Prezydenta - Gminy, Miasta.
 2. Wójt, Burmistrz, Prezydent - Gminy, Miasta wydaje zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 na podstawie uchwały właściwej Rady Gminy, Miasta dotyczącej celowości utworzenia sklepu wielkopowierzchniowego.
 3. Zezwolenia, o którym mowa w ust.1 wymaga także utworzenie sklepu o powierzchni sprzedażowej powyżej 300m2, jeżeli dotyczy to nieruchomości stanowiącej własność gminy, położonej na obszarze miasta liczącego do 50.tysięcy mieszkańców.
 4. Rada gminy w drodze uchwały może rozszerzyć obowiązek uzyskiwania zezwoleń, o których mowa w ust.1 na sklepy wielkopowierzchniowe o niższej niż 600m2 powierzchni sprzedażowej.

Art.7
Uchwałę o celowości utworzenia sklepu wielkopowierzchniowego podejmuje Wójt, Burmistrz, Prezydent -Gminy, Miasta z własnej inicjatywy, bądź na wniosek zainteresowanych podmiotów.

Art.8
Wójt, Burmistrz, Prezydent - Gminy, Miasta przygotowuje materiały niezbędne do rozpatrzenia przez radę Gminy celowości utworzenia sklepu wielkopowierchniowego, a w szczególności przedstawia radzie gminy:
 1. analizę i ocenę stanu ilościowego i jakościowego istniejącej struktury lokalnej sieci handlowej, według wielkości powierzchni i branż,
 2. analizę i ocenę wpływu utworzenia sklepu wielkopowierzchniowego na :
  1. zaspokojenie potrzeb konsumentów,
  2. istniejącą lokalną sieć handlową,
  3. miejscowy rynek pracy,
  4. ochronę środowiska,
  5. istniejący układ komunikacyjny

Art.9
Uzyskanie zezwolenia na utworzenie sklepu wielkopowierzchniowego jest warunkiem wydania przez właściwe organy gminy:
 1. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod budowę sklepu wielkopowierzchniowego,
 2. uchwały rady gminy o sprzedaży, oddaniu w wieczyste użytkowanie lub dzierżawę nieruchomości, na której ma być utworzony sklep wielkopowierzchniowy.

Art. 10
Jeżeli rozpatrzenie celowości utworzenia sklepu wielkopowierzchniowego na terenie gminy następuje na podstawie wniosku zainteresowanego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na ten cel, Wójt, Burmistrz, Prezydent- Gminy, Miasta dołącza ten wniosek do materiałów, o których mowa w Art. 8

Art. 11
 1. Wójt, Burmistrz, Prezydent - Gminy, Miasta obowiązany jest wystąpić o wyrażenie opinii w sprawie celowości utworzenia sklepu wielkopowierzchniowego określonego w zgłoszonym wniosku, o którym mowa w Art.10, do:
  1. Wojewody,
  2. Organizacji reprezentujących konsumentów,
  3. Organizacji samorządu gospodarczego reprezentujących lokalne przedsiębiorstwa,
  4. Organizacji, stowarzyszeń ochrony środowiska działających na terenie gminy
 2. W przypadku braku samorządu gospodarczego, o którym mowa w ust.1 lit. C, wójt, Burmistrz, Prezydent -Gminy, Miasta występuje o wyrażenie stanowiska w sprawie celowości utworzenia sklepu wielkopowierzchniowego do organizacji zrzeszających kupców, funkcjonujących na terenie gminy, województwa.
 3. Organizacje zrzeszające konsumentów oraz kupców, zainteresowane wyrażeniem stanowiska w sprawie celowości utworzenia sklepu wielkopowierzchniowego, wpisują się na listę prowadzoną przez urząd gminy
 4. Niezajęcie stanowiska przez organy i organizacje wymienione w ust 1 li b, c, d, w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia, traktuje się jako niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Art.12.
 1. Stanowiska organów i organizacji o których mowa w art.11. lit a-d, przedstawiane są radzie gminy wraz z materiałami przygotowanymi przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta -Gminy, Miasta, o których mowa w art. 8 w celu podjęcia uchwały o celowości lub braku celowości utworzenia sklepu wielkopowierzchniowego,
 2. Wójt, Burmistrz, prezydent -Gminy, Miasta zawiadamia o treści uchwały gminy organy i organizacje, wymienione w art.11 ust.1 lit a-d

Art.13
Rada gminy podejmuje uchwałę o celowości lub braku celowości utworzenia sklepu wielkopowierzchniowego, kierując się potrzebami gminy w zakresie:
 1. kształtowania korzystnych warunków nabywania towarów i usług oraz poprawy jakości obsługi konsumentów,
 2. rozwoju sieci handlowej i zachowania pożądanej równowagi pomiędzy różnymi formami handlu,
 3. poszerzenia oferty towarowej,
 4. zapewnienie właściwej struktury branżowej miejscowego handlu i kształtowanie właściwej konkurencji,
 5. rozwoju rynku pracy

Art. 14
 1. Wójt, Burmistrz, Prezydent -Gminy, Miasta, na podstawie materiałów o których mowa w art. 8 sporządza projekt uchwały i przekazuje ją radzie gminy do rozpatrzenia na najbliższej sesji,
 2. Projekt uchwały powinien zawierać:
  1. określenie rodzaju wielkopowierzchniowego obiektu handlowego zgodnie z art. 2 ust 3 oraz wskazanie branży w przypadku obiektów, o których mowa w art. 2 ust.3 p 5,6
  2. określenie powierzchni nieruchomości,
  3. określenie powierzchni sprzedażowej sklepu wielkopowierzchniowego,
  4. określenie planowanej wielkości obrotów,
  5. wskazanie stanu prawnego nieruchomości,
  6. określenie nieruchomości z oznaczeniem nr w księdze wieczystej,
  7. oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków,
  8. opis położenia nieruchomości,
  9. informację o sprzedaży lub formie oddania nieruchomości we władanie osobom drugim

Art. 15
Rada gminy może podjąć uchwałę o braku celowości utworzenia sklepu wielkopowierzchniowego, jeżeli:
 1. uzna utworzenie sklepu wielkopowierzchniowego za sprzeczne z interesem gminy,
 2. przewidywany obrót sklepu, który ma być utworzony przekroczyłby 15% obrotów detalicznych uzyskiwanych przez podmioty prowadzące działalność handlową na terenie gminy

Art.16
 1. wójt, burmistrz , prezydent - gminy, miasta wydaje decyzję o zezwoleniu na utworzenie sklepu wielkopowierzchniowego w oparciu o uchwałę rady gminy o celowości jego utworzenia.
 2. Decyzja, o której mowa w ust.1 wydawana jest w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz musi zawierać dane wymienione w art.,14 ust 2
 3. Od decyzji wójta, burmistrza, prezydenta - gminy, miasta przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego.
Rozdział III.

Tryb postępowania przy sprzedaży , oddaniu w wieczyste użytkowanie, użytkowanie lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy, na których utworzony ma być sklep wielkopowierzchniowy,

Art.17
Podjęcie uchwały o sprzedaży, oddaniu w wieczyste użytkowanie, użytkowanie lub dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy, na której utworzony ma być sklep wielkopowierzchniowy, może nastąpić po wydaniu przez Wójta, burmistrza, prezydenta - gminy, miasta, zezwolenia na utworzenie na tej nieruchomości sklepu wielkopowierzchniowego, o którym mowa w art.6

Art. 18
Tryb wydawania zezwolenia na utworzenie sklepu wielkopowierzchniowego określony w rozdziale II ustawy stosuje się odpowiednio.

Art.19
 1. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, stanowiącej własność gminy określonej w zezwoleniu na utworzenie sklepu wielkopowierzchniowego, następuje w drodze pisemnego przetargu organizowanego na zasadach ustalonych odrębnymi przepisami, z zastrzeżeniem przepisów ustawy .
 2. Przepisy , o których mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku oddania nieruchomości w użytkowanie lub dzierżawę.

Art.20
 1. Po zakończeniu przetargu, komisja przetargowa przekazuje wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi - Gminy, Miasta - protokół o rozstrzygnięciu przetargu wraz z uzasadnieniem.
 2. Wójt, burmistrz, prezydent - gminy, miasta przedstawi wyniki przetargu radzie gminy, która podejmuje uchwałę o zatwierdzenie lub odmowie zatwierdzenia wyników przetargu.
 3. W przypadku niezatwierdzenia przetargu przez radę gminy, przetarg zostanie unieważniony.

Art.21
Uchwała rady gminy jest podstawą do zawarcia umowy o sprzedaży, oddaniu w użytkowanie wieczyste, użytkowanie lub dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność gminy, przeznaczonej pod utworzenie sklepu wielkopowierzchniowego.


Rozdział IV.
Opłaty

Art.22
 1. Za zezwolenie na utworzenie sklepu wielkopowierzchniowego wydane na wniosek zainteresowanych podmiotów, gminy pobierają opłaty, których wysokość ustala rada gminy
 2. Gmina może wprowadzić na swoim terenie opłatę od powierzchni handlowych wielkopowierzchniowych.
 3. Wysokość opłaty nie może przekroczyć maksymalnej stawki opłaty targowej określonej w ustawie o podatkach lokalnych
 4. Pobieranie opłaty od powierzchni handlowych wielkopowierzchniowych nie zwalnia podmioty ją płacące od wnoszenia podatku od nieruchomości.
 5. Korzyści finansowe z tytułu opłat wielkopowierzchniowych powinny zasilić lokalne fundusze poręczeń kredytowych, wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa, lokalny rynek pracy i infrastrukturę gminy.
Rozdział V.
Przepisy końcowe

Art. 23
Do spraw wszczętych przed wejściem w życie ustawy a nie zakończonych decyzją ostateczną lub podpisaną umową stosuje się przepisy ustawy.

Art.24
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. Ust nr 89. Poz. 4150 wprowadza się następujące zmiany:

 1. w art. 40 w ust.4 dodaje się punkt 6 w brzmieniu:
  "wojewodą, w odniesieniu do budowy wielkopowoerzchniowych obiektów handlowych",

 2. w art. 43 dodaje się uist.2 w brzmieniu:
  "2. Odmawia się ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla utworzenia sklepu wielkopowierzchniowego w przypadku nieprzedłożenia przez wnioskodawcę zezwolenia Wójta, Burmistrza, Prezydenta - gminy, miasta - na utworzenie sklepu wielkopowierzchniowego"

 3. w ustawie o podatkach lokalnych wprowadzić w art.,... ust. ....zapis o opłatach lokalnych od powierzchni wielkopowierzchniowego handlu.

Art. 25
Ustawa wchodzi a życie w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia.

Stronę odwiedziło 670 osób.