Dzis jest Środa, 19.01.2022 Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
 
Strona główna - aktualności

Mój Ulubiny Sklep - spożywczyRegulamin:


I. Postanowienia ogólne

1.1.Organizatorem akcji "Mój ulubiony sklep", zwanej dalej "Akcją" składającą się z Plebiscytu i Konkursu jest Przemyska Kongregacja Kupiecka z siedzibą w Przemyślu przy ul. Kościuszki 7 o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 7952442341 wpisane do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000302904 - pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Przemyśla Roberta Chomy .

1.2.Akcja trwa od dnia 17 czerwca 2009 r. do 14 sierpnia 2009 r.

1.3.Akcja zostanie przeprowadzona w formie Plebiscytu i Konkursu.

1.4.Osoba biorąca udział w akcji, poprzez swoje uczestnictwo w niej, wyraża zgodę na postanowienia regulaminu.

1.5.Przez Uczestnika Akcji rozumie się zarówno uczestnika Konkursu jak i punkty sprzedaży detalicznej produktów spożywczych.

1.6.Organizator przyrzeka nagrody zarówno dla uczestników czyli sklepów jak i dla głosujących .

1.7.Celem Plebiscytu jest wspieranie i promocja idei robienia zakupów w tradycyjnych, małych detalicznych sklepach spożywczych, jak też inspirowanie właścicieli takich sklepów do unowocześniania i usprawniania należących do nich punktów handlu detalicznego oraz do budowania odpowiednich relacji z klientami.

1.8.Celem Konkursu jest zachęcenie do brania udziału w plebiscycie "Mój ulubiony sklep" w którym uczestnicy wybierają ulubiony w ich ocenie, mały detaliczny sklep spożywczy.


II. Zasady Plebiscytu

2.1.Plebiscyt polega na tym, aby spośród wszystkich punktów sprzedaży detalicznej produktów spożywczych, które zostały zgłoszone w Plebiscycie wyłonić te, które cieszą się najlepszą opinią i sympatią konsumentów. Zgłoszenie sklepu do konkursu odbywa się poprzez oddanie na niego głosu.

2.2.W Plebiscycie mogą wziąć udział punkty sprzedaży detalicznej produktów spożywczych, zatrudniające maksymalnie 10 osób (zwane dalej Sklepami).

2.3.Swoje głosy w Plebiscycie na ulubiony Sklep mogą oddawać wszystkie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnaście (18) lat (zwani dalej: Uczestnikami) oraz spełnią wymagania określone w dziale III niniejszego regulaminu z tym zastrzeżeniem że dla ważności głosu w Plebiscycie nie jest konieczne uzasadnienie wyboru Sklepu.

2.4.Sklepy mogą być zgłaszane do udziału w Plebiscycie od dnia 17 czerwca 2009 r. do dnia 1 lipca 2009 r. przez wszystkie osoby spełniające warunki opisane w punkcie poprzedzającym, w tym również przez samych właścicieli lub reprezentantów Sklepów. O terminie decyduje data wpływu kuponu do Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej lub urny ustawionej w holu Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Rynek 1.

2.5.Aby zgłosić Sklep do udziału w Plebiscycie należy prawidłowo wypełnić kupon zgłoszeniowy, który będzie zamieszczany na łamach Życia Podkarpackiego co tydzień od dnia 17 czerwca 2009 r. do 1 lipca 2009 r. oraz na stronach internetowych: www.kongregacjaprzemyska.com , www.przemysl.pl Wypełniony kupon należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej Przemyśl ul. Kościuszki 7 lub wrzucić do urny ustawionej w holu Urzędu Miejskiego w Przemyślu ul. Rynek 1 . do dnia 2 lipca 2009 r. / decyduje data wpływu .

2.6.Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Plebiscycie tych zgłoszonych Sklepów, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu, jak również zastrzega sobie prawo nie uwzględniania w Plebiscycie takich zgłoszeń, które z uwagi na podanie niepełnych lub nie prawidłowych danych Sklepu nie pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego Sklepu lub które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe.

2.7.Głosowanie w Plebiscycie odbywa się na oryginalnych kuponach konkursowych wyciętych z Gazety Życie Podkarpackie.

2.8.Zwycięzcą Plebiscytu zostanie ten Sklep na który uczestnicy oddadzą największą liczbę głosów. Pozostałe miejsca w Plebiscycie zostaną przyznane odpowiednio Sklepom na które została oddana największa liczba głosów.

2.9.Wyłonienie zwycięzców Plebiscytu zostanie dokonane przez Komisję Plebiscytową powołaną przez Organizatora, która dokona podliczenia wszystkich oddanych w Plebiscycie głosów.

2.10.Publikacja wyników Plebiscytu nastąpi w dniu 20 sierpnia 2009 r. na stronie internetowej www.przemysl.pl , www.kongregacjaprzemyska.com jak, również zwycięzcy Plebiscytu zostaną wskazani w gazecie "Życie Podkarpackie". Dodatkowo Sklepy, które zajęły od miejsca od 1 do 5 w Plebiscycie zostaną poinformowane o swojej wygranej indywidualnie, przez przedstawiciela Organizatora, telefonicznie na numer telefonu Sklepu albo listownie na adres Sklepu.


III. Zasady Konkursu

3.1Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnaście (18) lat (zwani dalej Uczestnikami) i zamierzające wziąć udział w plebiscycie "Mój ulubiony sklep", które zakupią wydanie Życia Podkarpackiego w którym jest zamieszczony Kupon Konkursowy oraz prawidłowo oddadzą głos w plebiscycie "Mój ulubiony Sklep" ważne tylko oryginalne kupony .

3.2 Konkurs polega na tym aby przy okazji oddawania głosu w plebiscycie "Mój ulubiony sklep" (zwanym dalej Plebiscytem) zgodnie z regulaminem tego plebiscytu, w jak najciekawszy, najbardziej trafny lub oryginalny sposób dokończyć zdanie "ZAWSZE WRACAM DO SKLEPU w którym ........................................................................." (zwane dalej: Zdaniem Konkursowym).

3.3 Odpowiedzi konkursowe polegające na dokończeniu podanego w punkcie poprzedzającym zdania mogą być udzielane w następujący sposób: na prawidłowo wypełnionym Kuponie wyciętym z gazety "Życie Podkarpackie" i przesyłanym w terminie do dnia 14 sierpnia 2009 na adres Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej Przemyśl ul. Kościuszki 7 lub wrzucać do urny ustawionej w holu Urzędu Miejskiego decyduje data wpływu .

3.4. Warunkiem tego, aby dane zgłoszenie dokonane zgodnie z punktem poprzedzającym było brane pod uwagę w Konkursie jest podanie przez Uczestnika jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska oraz dokładnego adresu korespondencyjnego (miasto, kod pocztowy, ulica, numer budynku , numer lokalu i tel.kon. - jeżeli jest).

3.5 Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie zgłoszeń, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu jak również zgłoszeń zawierających zwroty lub określenia powszechnie uważane za wulgarne lub obraźliwe.

3.6 Kupony, o których mowa w pkt. 3.3. będą drukowane co tydzień w gazecie "Życie Podkarpackie" w okresie od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 14 sierpnia 2009 r.

3.7 Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy. Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę.

3.8 Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że treść, którą podał jako dokończenie Zdania Konkursowego nie narusza praw osób trzecich oraz wyraża zgodę na publikowanie i publiczne udostępnianie treści jego odpowiedzi konkursowej w związku z informowaniem o Konkursie w środkach masowego przekazu (a w szczególności w gazecie "Życie Podkarpackie", w której w trakcie trwania Konkursu jak również po jego zakończeniu będą publikowane wybrane odpowiedzi konkursowe), w Internecie oraz podczas gali wręczania nagród w Konkursie, jak również zezwala na wykorzystywanie treści jego odpowiedzi konkursowej w ramach działalności promocyjnej i marketingowej Organizatora oraz innych podmiotów zaangażowanych w organizację Konkursu.

3.9 Wyłonienie zwycięzców Konkursu zostanie dokonane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, która dokona wyboru najciekawszych, najbardziej trafnych lub oryginalnych sposobów dokończenia Zdania Konkursowego.

3.10 Publikacja wyników Konkursu nastąpi w dniu 26 sierpnia 2009r. na stronie internetowej www.przemysl.pl , www.kongregacjaprzemyska.com jak również zwycięzcy Konkursu zostaną podani w gazecie "Życie Podkarpackie" w dniu 26 sierpnia 2009 r.. Ogłoszenie wyników Konkursu będzie polegało na podaniu imion i nazwisk osób nagrodzonych lub wyróżnionych w Konkursie wraz z podaniem treści dokończonego przez nich Zdania Konkursowego.


IV. Nagrody w Konkursie dla głosujących

4.1. W Konkursie przewidziano 12 atrakcyjnych nagród rzeczowych .

4.2. Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma ufunduje zwycięzcy Konkursu -NAGRODĘ SPECJALNĄ .

4.3. Rozdanie nagród w Konkursie będzie miało miejsce 29-30 sierpnia podczas uroczystości dni patrona miasta [Wincentiada] 2009 r. Rynek Główny . Nagrody zostaną rozdane zwycięzcom, po sprawdzeniu ich tożsamości na podstawie przedstawionego dokumentu ze zdjęciem.

4.4. Organizator informuje, że wręczanie nagród w Konkursie może być utrwalane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk lub obraz a relacje z wręczenia nagród w Konkursie mogą być upubliczniane w prasie, radiu i w telewizji jak również w innych środkach masowego przekazu lub w Internecie jak również mogą być wykorzystywane w działalności promocyjnej i marketingowej Organizatora, wydawcy gazety "Życie Podkarpackie", Radia "Eska", Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej, Gminy Miejskiej Przemyśl, jak również sklepów z terenu miasta Przemyśla .

4.5. Uczestnicy Konkursu nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Uczestnik potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu odbioru nagrody.

4.6. Zwycięzcy, którzy nie stawią się po odbiór nagród w dniu 29-30.08.2009 r. mogą je odebrać w terminie 7 dni w U.M. Przemyśla Wydział Kultury i Promocji . w Przemyślu, przy ul. Rynek 1 . . W przypadku nieodebrania nagrody w wyznaczonym terminie nagrody przechodzą na własność U.M. Przemyśla .


V. Nagrody w Plebiscycie

5.1. W Plebiscycie przewidziano 5 nagród i wyróżnień .

a] dodatkowo Sklepy, które zajęły w Plebiscycie miejsca od 1-ego do 5-tego otrzymają wyróżnienia i dyplomy potwierdzające zajęte przez nich miejsce w Plebiscycie, każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa .

5.2. Rozdanie nagród w Plebiscycie będzie miało miejsce w Dniu patrona Miasta Przemyśla Św.Wincentego tj. dnia 29-30 sierpnia 2009r. Rynek Główny w Przemyślu . Nagrody zostaną rozdane osobiście osobom uprawnionym do reprezentowania nagrodzonych w Plebiscycie Sklepów. Organizator zastrzega sobie prawo do zbadania przed wydaniem nagrody uprawnienia danej osoby do reprezentowania Sklepu.

5.3. Organizator informuje, że wręczanie nagród w Plebiscycie może być utrwalane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk lub obraz, a relacje z wręczenia nagród w Plebiscycie mogą być upubliczniane w prasie, radiu i w telewizji jak również w innych środkach masowego przekazu lub w Internecie jak również mogą być wykorzystywane w działalności promocyjnej i marketingowej Organizatora, wydawcy gazety "Życie Podkarpackie", Radia "Eska", Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej, Gminy Miejskiej Przemyśl jak również sklepów z terenu miasta Przemyśla .

5.4. Jeżeli właściciel sklepu lub osoba uprawniona do jego reprezentowania nie zgłosi się po odbiór nagrody zgodnie z pkt. 5.2. wówczas nagroda nieodebrana przechodzi na własność U.M. Przemyśla .

5.5. Sklepy nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. Właściciel Sklepu lub osoba przez niego upoważniona potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu odbioru nagrody.


VI. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizację Akcji. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronach internetowych : www.kongregacjaprzemyska.com , www.przemysl.pl .

6.2. Zasady przeprowadzania Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z uczestnikami Akcji wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

6.4. W trakcie trwania Akcji treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu w siedzibie Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej 37-700 Przemyśl, ul. Kościuszki 7, jak również na stronach internetowych : www.kongregacjaprzemyska.com , www.przemysl.pl

6.5. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu i Plebiscytu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych uczestników Plebiscytu i Konkursu jest Przemyska Kongregacja Kupiecka z siedzibą w Przemyślu przy ul. Kościuszki 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

Stronę odwiedziło 5797 osób.