Dzis jest Środa, 19.01.2022 Imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
 
Strona główna - aktualności
PROJEKT REGULAMINU DZIAŁANIA ODDZIAŁU TERENOWEGO W PRZEMYŚLU KRAKOWSKIEJ KONGREGACJI KUPIECKIEJ

na podstawie § 38 Statutu Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej uchwala się poniższy regulamin działania Oddziału Terenowego KKK w Przemyślu:

§ 1

Krakowska Kongregacja Kupiecka Oddział Terenowy w Przemyślu - zwany w dalszej części KKK O/T w Przemyślu, zrzesza przedsiębiorców oraz ich pełnomocników działających na terenie miasta Przemyśla, którzy spełniają wymogi członkostwa przewidziane w Statucie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej.

 

§ 2

Ust.1 Członkami KKK O/T w Przemyślu mogą być również, po spełnieniu wymogów przewidzianych w § 4 in fine, przedsiębiorcy i ich pełnomocnicy działający na terenie innych gmin i powiatów woj. podkarpackiego.

Ust.2 Zarząd KKK OT w Przemyślu może w drodze uchwały przyjąć w poczet członków KKK OT w Przemyślu osobę fizyczną nie spełniającą wymogów określonych § 4 regulaminu działania KKK OT w Przemyślu i nadać jej statut Członka Wspierającego.

Ust..3 Członek Wspierający ma wszelkie prawa i obowiązki członka KKK OT w Przemyślu , a w szczególności składa deklarację członkowską, opłaca wpisowe i składki, ma prawo uczestniczenia w obradach Walnego Zgromadzenia Członków KKK OT w Przemyślu i Zebraniach Ogólnych Członków KKK OT w Przemyślu nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego .

§ 3

Pracami KKK O/T w Przemyślu kieruje Zarząd Oddziału pod przewodnictwem Prezesa Zarządu, który reprezentuje oddział na zewnątrz.

§ 4

Do zadań Zarządu KKK O/T w Przemyślu należy w szczególności:

  • reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji rządowej i samorządowej,

  • współpraca z innymi organizacjami przedsiębiorców,

  • współpraca z organizacjami charytatywnymi i organami samorządu terytorialnego w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć,

  • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków KKK O/T w Przemyślu, uchwał Zebrań Ogólnych Członków KKK O/T w Przemyślu i uchwał Rady Kongregacji,

  • mediacja w sprawach spornych członków KKK O/T w Przemyślu,

  • organizowanie kursów, spotkań informacyjnych, szkoleń,

  • aktywizacja środowiska przedsiębiorców.

§ 5

Ust.1 Zarząd Oddziału KKK O/T w Przemyślu składa się z pięciu osób : Prezesa Zarządu , V-ce Prezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu.

Ust.2 Prezesa Zarządu i czterech Członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie na podstawie kandydatur zgłoszonych spośród uprawnionych członków KKK O/T w Przemyślu zwykłą większością głosów.

Ust.3 Prezes Oddziału zostaje automatycznie Członkiem Zarządu Oddziału.

Ust.4 Członkowie Zarządu Oddziału spośród swoich członków wybierają V-ce Prezesa Zarządu, Skarbnika, Sekretarza i Członka Zarządu.

Ust.5 Prezes Oddziału nie może sprawować dodatkowej funkcji w Zarządzie Oddziału.

§ 6

Członkowie Zarządu Oddziału KKK O/T w Przemyślu wybierani są przez osoby posiadające czynne i bierne prawo głosowania.

§ 7

Członkowie KKK O/T w Przemyślu posiadają czynne prawo wyborcze po 6-ciu i bierne prawo wyborcze po 12-stu miesiącach członkostwa.

 

§ 8

 

Ust.1 Utrata mandatu przez któregokolwiek członka zarządu przed upływem jego kadencji następuje w przypadku:

  • zrzeczenia się mandatu,

  • ustania członkostwa w Kongregacji,

  • opuszczenia trzech kolejnych zebrań Zarządu Oddziału bez usprawiedliwienia.

Ust.2 Na miejsce wakatujące w Zarządzie Oddziału jak i na miejsce Prezesa Oddziału wchodzi automatycznie ten z listy kandydatów z ostatniego głosowania na Walnym Zebraniu Wyborczym Członków KKK O/T w Przemyślu, który otrzymał największą liczbę głosów po osobie wakatującej.

§ 9

Kadencja Zarządu Oddziału KKK O/T w Przemyślu kończy się w przypadku nie udzielenia mu absolutorium przez Walne Zgromadzenie Członków KKK O/T w Przemyślu, lub w przypadku upływu kadencji przewidzianej w statucie KKK.

§ 10

Członkowie Zarządu Oddziału KKK O/T w Przemyślu pracują społecznie i nie mogą pobierać z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu Oddziału żadnego wynagrodzenia.

§ 11

Ust.1 Komisja Rewizyjna KKK O/T w Przemyślu składa się z Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i dwóch członków.

Ust.2 Komisja Rewizyjna KKK O/T w Przemyślu wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków KKK O/T w Przemyślu spośród członków KKK O/T w Przemyślu posiadających czynne i bierne prawo do głosowania.

Ust.3 Członkowie Komisji Rewizyjnej KKK O/T w Przemyślu wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej KKK O/T w Przemyślu.

§ 12

Wybór członków Zarządu Oddziału, Prezesa Zarządu Oddziału i członków Komisji Rewizyjnej KKK O/T w Przemyślu, odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

§ 13

Ust .1 Zarząd Oddziału conajmniej raz w roku w terminie jednego miesiąca po Walnym Zgromadzeniu Członków KKK w Krakowie zwołuje Walne Zgromadzenie Członków KKK O/T w Przemyślu i Zgromadzenie to dokonuje na tym posiedzeniu oceny pracy Zarządu Oddziału KKK O/T w Przemyślu udzielając mu, bądź nie udzielając absolutorium.

Ust.2 Udzielenie absolutorium jest równoznaczne z przedłużeniem kadencji Zarządu na okres kolejnego roku. W razie nie udzielenia absolutorium Walne Zgromadzenie Członków KKK O/T w Przemyślu dokonuje w tym samym dniu - bez konieczności umieszczania punktu w porządku obrad, wyboru nowych członków Zarządu Oddziału oraz Prezesa Zarządu Oddziału KKK O/T w Przemyślu.

§ 14

Ust.1 Komisja Rewizyjna KKK O/T w Przemyślu, jak również 1/3 członków KKK O/T w Przemyślu mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków KKK O/T w Przemyślu.

 

Ust.2 Zarząd KKK O/T w Przemyślu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków najpóźniej w terminie trzydziestu dni od daty wpływu żądania ujętego w Ust.1 tego paragrafu.

§ 15

Ust.1 Zarząd Oddziału KKK O/T w Przemyślu zobowiązany jest w terminie 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Członków KKK O/T w Przemyślu zawiadomić wszystkich członków o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Ust.2 Zawiadomienia dokonuje się poprzez doręczenie stosownego pisma przez pracownika Biura Oddziału, bądź listem poleconym.

§ 16

Zebrania Ogólne Członków KKK O/T w Przemyślu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

§ 17

Ust.1 Posiedzenia Zarządu Oddziału KKK O/T w Przemyślu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

§ 18

Ust. 1W ramach OT KKK Przemyśl powołuje się Oddziałowy Sąd Koleżeński (OSK) do zadań , którego należy rozpatrywanie i orzekanie w sprawach spornych pomiędzy organami i członkami KKK OT Przemyśl.

Ust.2 OSK składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków KKK OT Przemyśl i działa na podstawie regulaminu OSK KKK zatwierdzonego przez Radę KKK .

 

 

 

Niniejszy projekt regulaminu opracowano w składzie:

1.Rozmus Wiesław-komisja statutowa
2.Szymonicz Barbara-komisja statutowa
3.Miłoszewski Ryszard-komisja statutowa
4.Skulski Andrzej-komisja statutowa

 

Konsultacje:

1.Bukowski Ryszard-członek Zarządu
2.Ruszel Beata- członek Zarządu
3.Fuks Maria- członek Zarządu

Stronę odwiedziło 5660 osób.