Dzis jest Poniedziałek, 17.01.2022 Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
 
Strona główna - aktualności

Fundusze Strukturalne szansą na rozwój przedsiębiorczości w regionie.

Departament Rozwoju Regionalnego - Oddział Wdrażania działań Programów Operacyjnych w zakresie rozwoju regionalnego pełni rolę Beneficjenta Końcowego w ramach działania 2.5 Promocja przedsiębiorczości i 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Za wdrażanie obu działań odpowiedzialna będzie instytucja zewnętrzna, która wyłoniona zostanie zgodnie z obowiązującym prawem. Ogłosi ona również termin konkursu na składanie projektów ramach w/w Działań.

Fundusze Strukturalne szansą na rozwój przedsiębiorczości w regionie

Informacja Oddziału Wdrażania Działań Programów Operacyjnych w zakresie rozwoju regionalnego na stronę internetową (stan na dzień 14 maja 2004 r.)

DZIAŁANIE 2.5 Promocja przedsiębiorczości

Celem Działania jest aktywne wspieranie zatrudnienia, poprzez stymulowanie powstania nowych mikroprzedsiębiorstw oraz zapewnienie nowopowstałym mikroprzedsiębiorstwom pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia.

W ramach Działania 2.5 wsparcie uzyskają projekty na :

 1. świadczenie usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, polegających na:
  • Organizowaniu usług informacyjnych z zakresu podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
  • organizowaniu grupowych i indywidualnych usług doradczych i szkoleniowych, umożliwiających nabywanie umiejętności niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej,
  • organizowaniu szkoleń ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, połączonych z indywidualnym doradztwem (coaching) jako częścią szkolenia,
  • zapewnieniu opieki indywidualnego doradcy, który wsparciem obejmie określoną grupę osób, udzielając im pomocy doradczej np. w: diagnozie potrzeb przedsiębiorstwa, zdefiniowaniu rodzaju oraz zakresu potrzebnej pomocy, ułatwianiu dostępu do zaawansowanych usług doradczych i szkoleniowych, korzystaniu z instrumentów wsparcia dostępnych dla mikroprzedsiębiorstw,
  • organizowaniu przedsięwzięć grupowych z udziałem nowopowstałych mikroprzedsiebiorstw.
 2. Rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju.
 3. Przekazywanie pomocy finansowej przysługującej po zarejestrowaniu mikroprzedsiebiorstwa w formie:
  • wsparcia pomostowego,
  • jednorazowej dotacji na rozwój działalności

  Wsparcie finansowe ogółem dla Działania w Województwie Podkarpackim: 4 474 162 EURO projektach w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 3 176 655 EURO i 1 073 799 EURO z Budżetu Państwa.

W przypadku projektów dotyczących jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozwój działalności Beneficjent Ostateczny pokrywa 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji na którą otrzymał dofinansowanie. Koszt dofinansowania stanowi 75% kosztów kwalifikowanych, z czego: w 75% zostanie pokryta z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 25% zostanie pokryta z Budżetu Państwa.

środki te zostaną rozdysponowane na projekty składane przez:

 • ośrodki KSU,
 • instytucje rynku pracy w zakresie realizowanych działań:
  • publiczne służby zatrudnienia,
  • OHP,
  • agencje zatrudnienia,
  • instytucje szkoleniowe,
  • instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia),
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe,
 • agencje rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • jednostki naukowe,
 • ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego,
 • konsorcja ww. podmiotów.

Grupa Docelowa (Ostateczni Beneficjenci) pomocy :

Osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie zawodowe), z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004 r. Wsparcie udzielane jest również osobom, które założyły działalność gospodarczą (mikroprzedsiebiorstwo) w trakcie korzystania ze wsparcia doradczo- szkoleniowego w ramach działania 2.5 ZPORR, jednakże nie dłużej niż 3 lata od momentu zarejestrowania tej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uprawnienie do korzystania ze wsparcia pomostowego i jednorazowych dotacji na rozwój inwestycyjny, przysługuje dopiero po zarejestrowaniu działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Priorytetowo są traktowane:

 • osoby odchodzące z rolnictwa w rozumieniu definicji rolnika przyjętej dla działania 2.3. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
 • osoby zagrożone utratą zatrudnienia w rozumieniu definicji tej grupy przyjętej dla działania 2.4 ZPORR,
 • młodzież do 25 roku życia nie zarejestrowana jako bezrobotna.

 

Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa

Celem Działania jest zwiększenie konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznego doradztwa oraz zwiększenie zdolności inwestycyjnej w początkowym okresie funkcjonowania przedsiębiorstw.

Beneficjentami Ostatecznymi są mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż trzy lata kalendarzowe przed momentem złożenia wniosku aplikacyjnego do Działania 3.4, a ponadto, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 1. zatrudniały średniorocznie mniej niż 10 pracowników, i
 2. osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczających równowartości w złotych 2 milionów euro, lub
 3. wartość aktywów przedsiębiorstw na koniec jednego z tych lat, nie przekroczyła równowartości w złotych 2 milionów euro,

Z pomocy nie może jednak skorzystać przedsiębiorstwo, w którym inni przedsiębiorcy, Skarb Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego posiadają:

 1. 25% i więcej wkładów, udziałów lub akcji,
 2. prawa do 25% i więcej udziału w zysku,
 3. 25% i więcej głosów w zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

 

Typy projektów

TYP I: Specjalistyczne usługi doradcze dla mikroprzedsiębiorstw

Doradztwo specjalistyczne dotyczy doradztwa wprowadzającego innowacyjność w przedsiębiorstwie, zwiększającego jego konkurencyjność. Mogą to być projekty związane z:

 • opracowaniem strategii umieszczenia produktu na nowym rynku zbytu,
 • wprowadzeniem na rynek nowego produktu,
 • zdobyciem nowej grupy klientów,
 • racjonalizacją przepływów finansowych, towarów, materiałów, informacji wewnątrz przedsiębiorstwa,
 • komputeryzacją, racjonalizacją logistyki sprzedaży towarów i usług,
 • poprawą zarządzania wewnątrz firmy, itp.

Specjalistyczne usługi doradcze nie obejmują doradztwa stałego, związanego z codzienną działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, takiego jak doradztwo podatkowe, prawne, marketingowe.

TYP II: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie na projekty inwestycyjne jest przeznaczone na dofinansowanie inwestycji związanych z:

 • utworzeniem, rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa,
 • rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej,
 • rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego
 • zmianą wyrobu lub usługi, w tym także zmianą w zakresie sposobu świadczenia usług,
 • unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy,
 • modernizacją środków produkcji,

Dofinansowanie ze środków publicznych wspiera projekty inwestycyjne poprawiające innowacyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem zarówno jego sposobu działania jak i oferty handlowej.

W przypadku projektów o wartości przekraczającej równowartość w PLN 10.00 euro przedsiębiorca jest zobowiązany do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości co najmniej 50% wnioskowanej kwoty.

Firmy, które finansują swoje projekty poprzez leasing są zwolnione z obowiązku zaciągania kredytu.

Wsparcie finansowe ogółem dla Działania w Województwie Podkarpackim: 9 365 854 EURO w tym 3 840 000 EURO z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 936 585 EURO z Budżetu Państwa, środki prywatne to 4 214 634 EURO.

Dofinansowanie dla projektu doradczego ze środków publicznych:

 • do 5000 euro (równowartości w PLN),
 • 50% kwalifikującego się kosztu,

  w tym:
 • 35% udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
 • 15% udział środków z budżetu państwa (Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej).

Dofinansowanie dla projektu inwestycyjnego ze środków publicznych:

 • do 50 000 euro (równowartości w PLN),
 • nie więcej niż 50% kwalifikowanych kosztów projektu
  15% punktów procentowych brutto,

  w tym:
  • 35% udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  • pozostała część dofinansowania pochodzi ze środków budżetu państwa (Ministerstwo Gospodarki i Pracy).

 

W przypadku wyłonienia instytucji zewnętrznej odpowiedzialnej za wdrażanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani.

Informacji udzielają:

Anita Szetela- Kierownik, aszetela@podkarpackie.pl
Dorota Laufer-podinspektor, dlaufer@podkarpackie.pl
Tel. (0…17) 850 17 45, 850 17 40 wew. 30, 28 lub 66

oraz Punkt Kontaktowy ds. funduszy strukturalnych i INTERREG mieszczący się w Rzeszowie przy ul. Jana III Sobieskiego 17 na I Piętrze.

Szczegółowe informacje dotyczące ZPORR i UZPORR są dostępne na stronie www.zporr.gov.pl

Stronę odwiedziło 5381 osób.