Dzis jest Wtorek, 25.01.2022 Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
 
Strona główna - aktualności
KRAKOWSKA KONGREGACJA KUPIECKA
ODDZIAŁ TERENOWY W PRZEMYŚLU
37-7-00 Przemyśl, ul. Franciszkańska 3, tel/fax: (016) 675 02 04, kom. 504 116 523
www.kongregacjaprzemyska.com   email: zbikur@o2.pl
Regon: 350663442; NIP: 676-10-07-154
Nr konta bankowego: 2510501546localhost2 6502 3164ING BSK

źródło: Dziennik Polski, 11.12.2006

Poświęcenie łańcucha i pasowanie nowych kupców

Krakowska Kongregacja Kupiecka, której rodowód sięga roku 1410 (powołana została jako istotny element aprowizacji polskiej armii w przededniu rozstrzygającej bitwy z zakonem krzyżackim), inauguruje doroczne Święto Kupca mszą św. w kościele św. Barbary przy pl. Mariackim.

Tegoroczne, niedzielne uroczystości miały wyjątkowy charakter, gdyż rozpoczęły się od poświęcenia nowego łańcucha prezesa Kongregacji Kupieckiej, ufundowanego przez kupiecką społeczność Krakowa (stary łańcuch zaginął w zawieruchach dziejowych), przez metropolitę krakowskiego ks. kardynała Stanisława Dziwisza.

W uroczystym orszaku, w którym kupcom towarzyszyli m.in. bracia kurkowi ze swym królem Jerzym Turbasą "Trzecim", członkowie KKK przeszli na Rynek, gdzie wysłuchali orędzia prezesa kongregacji Wiesława Jopka. - Kongregacja trwała przez wieki, chlubiąc się nazwiskami słynnych krakowskich kupców i restauratorów. O ile uboższe byłyby tradycje i zwyczaje starego Krakowa, a także wiedza naszych przodków o dalekim świecie, gdyby zabrakło tutaj tak silnego i poręcznego elementu, jakim byli podejmujący dalekie wyprawy kupcy, czy prowadzący handel w mieście kramarze, karczmarze i wielu innych.

W magistracie kupcy zasiedli w sali obrad Rady Miasta Krakowa. - Mało jest organizacji w Krakowie o tak znakomitym rodowodzie. To właśnie krakowscy kupcy budowali najpiękniejsze krakowskie kamienice i pałace, zajmowali najbardziej zaszczytne funkcje w samorządzie, byli ławnikami i rajcami. Miasto bardzo wiele wam zawdzięcza. Wiem też, że może zawsze liczyć na waszą pomoc - brzmiały słowa powitania wygłoszone przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Podczas uroczystości w magistracie odbyło się pasowanie nowych kupców: Anny Planety, Izabeli Godek, Romana Bugajskiego, Bogdana Preinla, Gerarda Szymonicza i Marka Sasa. Święto Kupca stanowiło okazję do uhonorowania osób najbardziej zasłużonych dla kongregacji. Srebrną statuetkę Kogi - kupieckiej łodzi będącej symbolem KKK - wręczono Eugeniuszowi Trzcińskiemu, Bogumiłowi Trojańskiemu i Markowi Łatasowi, brązowe - Romanowi Konikowi, Marcie Korbut i Annie Łuszczek.

(M)źródło: Dziennik Polski, - dodatek: Dziennik Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej 10.12.2006

Święto Kupca

Dziś w kościele św. Barbary i w Rynku

Mszą św. w kościele św. Barbary o godz. 9.30 - gdzie odbyło się poświęcenie nowego łańcucha starszego Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej - rozpoczęli dziś obchody kupcy zrzeszeni w KKK. Zgodnie z tradycją przejdą oni w samo południe w uroczystym przemarszu na Rynek Główny i wysłuchają orędzia prezesa kongregacji Wiesława Jopka oraz wystąpień zaproszonych gości. Dalsze uroczystości odbędą się w Urzędzie Miasta Krakowa, gdzie zostaną pasowani nowi kupcy. Oficjalną część Święta Kupca zakończy wspólne śniadanie


Orędzie prezesa Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Sławetni Kupcy Królewskiego Krakowa, Zacni Krakowianie! Początki Krakowa giną w mrokach dziejów, ale za metrykę miasta w sensie formalnoprawnym uznaje się akt jego lokacji, wystawiony 5 czerwca 1257 roku przez księcia Bolesława Wstydliwego na wiecu w Koperni koło Szydłowa. Wspominamy o tym fakcie, ponieważ dopiero nadanie miastu prawa lokacyjnego na prawie niemieckim było momentem przełomowym, przyciągało bowiem do Krakowa kupców i rzemieślników z całej Europy.

Niewiele jest w Polsce związkowi stowarzyszeń o tak bogatym rodowodzie jak Krakowska Kongregacja Kupiecka. Powołana do życia za panowania Władysława Jagiełły, króla polskiego, wr. 1410 przez Jerzego Morsztyna, kupca i rajcę krakowskiego miała za podstawowe zadanie aprowizację wojsk na zbliżającą się wojnę z zakonem krzyżackim.

Kongregacja trwała przez wieki, chlubiąc się nazwiskami słynnych krakowskich kupców i restauratorów. Oni to nadali kształty śródmiejskim kamienicom i pałacom, rozwijali samorządowe instytucje, wywierali wpływ na rozwój gospodarczy kraju. O ile uboższe byłyby tradycje i zwyczaje starego Krakowa, a także wiedza naszych przodków o dalekim świecie, gdyby zabrakło tutaj tak silnego i poręcznego elementu, jakim byli podejmujący dalekie wyprawy kupcy czy prowadzący handel w mieście kramarze, karczmarze i wielu innych.

Kongregacja trwała przez wieki - także w czasie rozbiorów, będąc samorządową organizacją zawodową, opowiadającą się m.in. za swobodą handlu, za wolną konkurencją i przez to służącą społecznemu dobru. Te wielowiekowe tradycje usiłowano zburzyć, kiedy to administracyjnym nakazem Kongregacja została w 1949 r. rozwiązana. Wówczas nazywano kupców prywaciarzami, zdarto z nich cały szacunek dla zawodu.

Przemiany zaszłe w Polsce po 1989 r., zwycięstwo opozycji demokratycznej i upadek komunizmu umożliwiły reaktywowanie Kongregacji. Rozpoczął się żmudny proces odbudowy gospodarki rynkowej opartej na indywidualnej przedsiębiorczości. Zapoczątkowana została wielka praca zmierzająca do odnowienia tradycyjnych wartości i zasad kupieckich.

Powrócono do starego godła Kongregacji: kogi z rozpiętymi żaglami jako symbolu wielkości kupiectwa krakowskiego i dążenia do odbudowy dawnego znaczenia handlowego Krakowa. Podstawowym zadaniem Kongregacji była i jest obrona i popieranie kupieckich interesów. Dlatego tak zdecydowanie bronimy swojego miejsca w handlu i przeciwstawiamy się nadmiernemu rozbudowywaniu hipermarketów.

Przypominamy o tym w przeddzień wielkich wydarzeń związanych z obchodami 750-lecia lokacji miasta na prawie magdeburskim. Bo z tej okazji przybędzie do Krakowa wielu znamienitych gości, których trzeba będzie godnie przyjąć, nakarmić najlepszymi miejsco wymi specjałami i zaopatrzyć w niebagatelne pamiątki. I zadbać o to, by sława Królewskiego Miasta Krakowa i jego kupiectwa błyszczała jak najpiękniejsza gwiazda na nieboskłonie.

Sławetni Kupcy Królewskiego Krakowa, Zacni Krakowianie! Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz w nowym 2007 roku wszyst-kimżyczymy, by ten dawny Kraków w swoim pięknie i majestacie oraz zasobności swoich obywateli jak najrychlej powrócił

WIESŁAW JOPEK, prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiejźródło: Dziennik Polski, - dodatek: Dziennik Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej 10.12.2006

Razem od stuleci

"W żadnej mierze - ani miłością, ani niechęcią nie damy się kierować"
Już za miesiąc, w 2007 r. obchodzić będziemy w Krakowie ważną dla miasta i kraju rocznicę - 750-lecie lokacji Krakowa na prawie magdeburskim, aktu nadanego miastu przez księcia Bolesława Wstydliwego. Utworzona w tym roku Gmina Miejska sprzyjała rozwojowi organizacji cechowych, które stały się stymulatorem życia gospodarczego.

Znaczenie Krakowa w rozwoju handlu podkreślają zapiski historyczne z 1310 r., opisujące słynne jarmarki krakowskie. Obiecaną przez Bolesława Wstydliwego budowę kramów sukiennych przypieczętował akt króla Kazimierza Wielkiego, który w 1358 r polecił wybudować Sukiennice. Ten wielki jak na owe czasy dom handlowy dał podstawę do stworzenia z czasem kupieckiej gildii.

Na czele z Morsztynami i Wierzynkami

Najstarsze zapiski na jej temat, umieszczone w księdze radzieckiej miasta Krakowa, pochodzą z czasów Władysława Jagiełły, z roku 1410 (wśród krakowskich kupców do dziś mówi się o wspieraniu króla Jagiełły w grunwaldzkiej bitwie, wprawdzie nie mieczem, ale znaczącym wkładem w wyposażenie rycerskiej armii). W zapiskach dotyczących powstania kupieckiego związku czytamy:
"Działo się we wtorek nazajutrz po świętym Macieju niedzieli trzeciej postu roku 1410. Starsi kupców wybrani przez rajców, roku jak wyżej. Mikołaj Gemelich, przysiągł, Wenyng Marcin, Jorge Schiler przysiągł, Piotr Kałdherberg, przysiągł, Jerzy Morsztyn, przysiągł, Paweł Homan przysiągł".

Słowa przysięgi brzmiały: "Przysięgamy Bogu, że w tej sprawie do której jesteśmy wybrani, to jest prawa kupieckiego, pożytku i korzyści, wiernie patrzeć i działać chcemy wedle najlepszego naszego rozumienia i w żadnej mierze ani miłością ani niechęcią nie damy się kierować i na żadne wykroczenia w temże nie dozwalać, o nich będziemy rajcom donosić i nie chcemy żadnych układów zawierać bez wiedzy rady i jej woli".

Kupiecka gildia odgrywała poważną rolę w życiu miasta, przede wszystkim chroniła i popierała interesy swych członków. Przynależność do organizacji była obowiązkowa. Na czele kongregacji stali starsi zatwierdzani przez Radę Miejską. W XV w. np. znajdowali się wśród nich przedstawiciele dwóch znanych krakowskich rodzin mieszczańskich: Morsztynów i Wierzynków. Kongregacja, jako związek kupców chrześcijańskich, udzielała się też na płaszczyŸnie religijnej. W 1775 r. Konfraternia Kupiecka przejęła w bezpośrednią administrację kościół św. Barbary, w którym do dziś odbywają się uroczyste msze św. m.in. w Święto Kupca.

W dziejach kongregacji odnaleŸć można wiele ważnych dla jej znaczenia dat. Na przełomie XVI i XVII w. przestała funkcjonować, gdyż kupcy, po opanowaniu niemal całej Rady Miasta, nie potrzebowali organizacji do obrony swoich interesów. Dopiero w 1722 roku dla ratowania podupadającego Krakowa, a w nim handlu i kupiectwa, kongregację reaktywowano. Jej statut zatwierdził wówczas król August II Mocny.

Czasy rozbiorów kongregacja przetrwała jako samorządowa organizacja zawodowa. Liczni członkowie kongregacji położyli znaczące zasługi w walce o niepodległość Polski. W okresie I wojny światowej kupcy wsparli m.in. inicjatywę legionową. W latach 1918-1939 kongregacja poszerzyła swój stan posiadania o oddziały terenowe, rozbudowane struktury organizacyjne i większą liczbę członków. Od 1925 r. zaczął się ponownie ukazywać dwutygodnik "Kupiec Polski", wydany po raz pierwszy w 1907 r.

Ofiara "bitwy o handel"

II wojna światowa i okupacja niemiecka na ziemiach polskich spowodowały przerwę w działalności Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Kolejny rozdział jej funkcjonowania wiąże się z datą 1 lutego 1945 r. Od tego dnia objęła zasięgiem miasto i powiat Kraków. O ile 15 kwietnia 1939 r. liczyła 833 członków, to w pierwszej połowie 1946 należało już do niej 2180 kupców.
I oto znów nadeszły czasy niesprzyjające normalnej działalności organizacji. Po II wojnie światowej jednym z założeń nowego ustroju miał być państwowy handel, podporządkowany wymogom centralnie sterowanej gospodarki planowej. W maju 1947 r. utworzono Biuro Cen ustalające maksymalne ceny i marże oraz powołano społeczne komisje kontroli cen dla nadzorowania pracy sklepów i firm handlowych. W czerwcu 1947 r. zaczęła obowiązywać Ustawa o koncesjonowaniu działalności handlowej. Rozpoczęła się tzw. bitwa o handel prowadzona przez Komisję Specjalną do walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w celu stopniowej likwidacji prywatnego handlu. Kupców i restauratorów nazywano wówczas prywaciarzami w pejoratywnym znaczeniu tego słowa.

Tuż po wojnie w województwie krakowskim było 26 tys. sklepów, 1,5 tys. lokali gastronomicznych oraz ponad 800 hurtowni należących do prywatnych właścicieli. Do 1956 roku przetrwało zaledwie 945 sklepów i 27 lokali gastronomicznych. 8 grudnia 1949 r. zorganizowano po raz ostatni bardzo skromne obchody Święta Kupca. Krakowska Kongregacja Kupiecka przestała działać na okres 40 lat. Dopiero przemiany ustrojowe i gospodarcze po 1989 r. umożliwiły ponowne jej reaktywowanie. Trzeba było wówczas przystąpić do odbudowy gospodarki rynkowej opartej na indywidualnych przedsiębiorstwach.
W dniu 21 paŸdziernika 1989 r reaktywowana kongregacja stanowiła federację autonomicznych związków branżowych handlu: rolno-spożyw-czego, handlu przemysłowego, gastronomii, usług i spółek oraz placów targowych. Kongregacja ma obecnie swą siedzibę w budynku przy ul. Garbarskiej 14. Posiada oddziały terenowe w: Brzesku, Kalwarii Zebrzydowskiej, Limanowej, Liszkach - Czernichowie, Mikołowie, Myślenicach, Proszowicach, Przemyślu, Tarnowie, Bochni i Wadowicach.
Wizytówką organizacji jest jej dawne godło: koga z rozpiętymi żaglami - symbol wielkości kupiectwa krakowskiego i dążenia do odbudowy dawnego znaczenia handlowego Krakowa. W 2010 r. obchodzić będziemy 600-lecie powstania tej najstarszej organizacji kupieckiej w Polsce.

(D. ORL.)
Stronę odwiedziło 690 osób.