Dzis jest Poniedziałek, 17.01.2022 Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
 
Strona główna - aktualności

KRAJOWY FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH

Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie dotacji. Do programu pomocowego Unii Europejskiej. Phare 2002 - Sektorowy program rozwoju MŚP i innowacji

Rozmiar: 813 bajtów

KRAJOWY FUNDUSZ DOTACJI INWESTYCYJNYCH
Fundusz Dotacji Inwestycyjnych
2002/000-580-06.02-03

1. Oznaczenia referencyjne

EUROPEAID/119846/M/G/PL

2. Program i Źródła finansowania

Nazwa programu: program Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych

Linia budżetowa: 2002/000-580-06.02.03 Sektorowy program rozwoju MŚP i Innowacji – Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych.

Źródła finansowania: środki Unii Europejskiej w ramach programu Phare, budżet państwa.

3. Rodzaj działań, obszar geograficzny i czas trwania projektu

(a) Celem programu Phare 2002 Sektorowy program rozwoju MŚP i Innowacji – Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych jest stworzenie warunków dla osiągnięcia większej spójności społecznej i gospodarczej Polski, na terenie wszystkich 16 województw objętych pomocą Funduszu Dotacji Inwestycyjnych, poprzez rozwój małych i średnich przedsiębiorstw i tworzenie nowych miejsc pracy. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych ukierunkowany jest na pomoc przedsiębiorstwom w zwiększeniu ich konkurencyjności i efektywności na rynku poprzez współfinansowanie projektów inwestycyjnych.

(b) Obszar geograficzny: Polska - 16 województw, na terenie których wnioskujące małe i średnie przedsiębiorstwa będą realizować projekty inwestycyjne dofinansowane ze środków funduszu.

(c) Maksymalny czas trwania projektu: do 16 sierpnia 2005 r.

4. Budżet Programu

Budżet funduszu dotacji wynosi 8 mln EUR z funduszu Phare oraz 2,67 mln EUR z budżetu państwa.

5. Maksymalna i minimalna kwota dotacji

(a) Minimalna wielkość dotacji na jedno działanie:     2 000 EUR

(b) Maksymalna wielkość dotacji na jedno działanie: 100 000 EUR

(c) Maksymalny udział dofinansowania kosztów działania do pokrycia ze środków dotacji:

-30% kosztów kwalifikowanych opisanych w punkcie 2.1.4, jeżeli działanie jest realizowane w powiecie m. Warszawa lub w powiecie m. Poznań,

-40% kosztów kwalifikowanych opisanych w punkcie 2.1.4, jeżeli działanie jest realizowane w powiecie: m. Wrocław, m. Kraków, m. Gdańsk, m. Gdynia lub m. Sopot,

-50% kosztów kwalifikowanych opisanych w punkcie 2.1.4, jeżeli działanie jest realizowane w powiecie innym niż wyżej wymienione.

Maksymalna liczba wniosków złożonych przez jednego wnioskodawcę

Wnioskodawca, w trakcie trwania programu Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych, może złożyć więcej niż jeden wniosek. Dotacja przyznana na każdy projekt nie może być mniejsza niż 2 000 EUR, a suma wszystkich przyznanych dotacji nie może przekroczyć 100 000 EUR.

6. Harmonogram składania propozycji

Ostateczny termin podpisywania umów o dotację pomiędzy Instytucjami Kontraktującymi a przedsiębiorstwami korzystającymi z dotacji 30 listopada 2004
Ostateczny termin zakończenia działań współfinansowanych udzieloną dotacją 16 sierpnia 2005
Ostateczny termin przygotowania i złożenia raportu końcowego oraz wniosku o wypłatę dotacji w Instytucji Kontraktującej (wypłata może zostać zrealizowana w okresie nie dłuższym niż 60 dni) 15 września 2005
Ostateczny termin wypłacenia dotacji 30 listopada 2005

WARUNKI UCZESTNICTWA

7. Kryteria kwalifikacyjne: kto może ubiegać się o dotację

Wnioskodawcą może być mały lub średni przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, mający siedzibę na terenie Polski. Szczegółowe kryteria kwalifikacyjne określa dokument „Wytyczne dla wnioskodawców”, pkt. 2.1.1.

HARMONOGRAM

8. Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny wniosków

Proces rozpatrywania wniosków o udzielenie dotacji trwa 51 dni kalendarzowych od daty wyznaczonego terminu przyjmowania wniosków. Terminy przyjmowania wniosków są podane w p. 11 Zaproszenia.

KRYTERIA OCENY

9. Kryteria oceny

Kryteria oceny wniosków są określone w punkcie 2.3 Wytycznych dla wnioskodawców.

ZASADY DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

10. Format składanego wniosku i wymagane informacje

Wniosek musi być dostarczony w jednym oryginale i jednej kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem na standardowym formularzu, który stanowi załącznik A do Wytycznych dla wnioskodawców oraz wersji elektronicznej. Wnioski muszą być złożone w Regionalnej Instytucji Finansującej właściwej dla siedziby wnioskodawcy.

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF)
do obejrzenia tutaj

11. Termin składania wniosków

Terminy składania projektów w RIF to: do 12 lipca, do 16 sierpnia, do 13 września w 2004 r. - każdorazowo do godz. 15.00. Wnioski otrzymane po danym terminie będą dołączone do następnej grupy wniosków. Wnioski otrzymane po upływie ostatniego terminu będą odrzucone.

12. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje dotyczące Zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dotacji znajdują się w Wytycznych dla wnioskodawców, które opublikowane są razem z niniejszym Zaproszeniem. Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej uprzejmie prosimy o podawanie tytułu projektu w wersji polskiej i angielskiej.

Pliki do pobrania:

Wytyczne dla Wnioskodawców
wraz z załącznikami:
rtf( 1 081,3 kb ) pdf ( 293,6 kb )
Wzór wniosku o udzielenie dotacji rtf( 461,5 kb ) pdf( 233,2 kb )
Instrukcja wypełniania formularza wniosku o udzielenie dotacji rtf( 88,6 kb ) pdf( 98,0 kb )
Lista sprawdzającą dotycząca sprawdzenia zgodności administracyjnej i spełnienia kryteriów kwalifikacyjnych rtf( 84,1 kb ) pdf( 68,6 kb )
Lista Regionalnych Instytucji Finansujących rtf( 820,3 kb ) pdf( 116,6 kb )
Wzór umowy dotacji wraz z załącznikami: rtf( 842,9 kb ) pdf( 125,4 kb )
Warunki ogólne rtf( 841,3 kb ) pdf( 234,6 kb )
Tabela Wydatki kwalifikowane rtf( 27,4 kb ) pdf( 99,8 kb )
Wzór wniosku o wypłatę dotacji rtf( 47,8 kb ) pdf( 153,1 kb )
Wzór raportów finansowego i technicznego rtf( 846,9 kb ) pdf ( 175,2 kb )
Wzór formularza deklaracji wekslowej rtf( 8,9 kb ) pdf( 105,9 kb )
Wzór formularza Identyfikacji Finansowej rtf( 535,4 kb ) pdf( 130,9 kb )
Lista krajów uznanych za kwalifikujące się rtf( 7,6 kb ) pdf( 93,7 kb )
Lista sprawdzająca do umowy kredytowej rtf( 29,7 kb ) pdf( 105,0 kb )
Format studium wykonalności projektu rtf( 1 153,6 kb ) pdf( 187,1 kb )

Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

pliki word ( 572,1 kb )
pliki pdf ( 1 987,7 kb )

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PROGRAMU

Wszelkie informacje na temat programu można uzyskać pod adresem e-mail: fdi_krajowy@parp.gov.pl

Stronę odwiedziło 5364 osób.